Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kowalik - Grzanka po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. P. o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 września 2015 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przywrócić skarżącemu termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęło pismo adwokat A.S. - T. wskazujące, że została ustanowiona w sprawie pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego S. P. O powyższym została powiadomiona pismem [...] Izby Adwokackiej z dnia 29 grudnia 2015 roku - doręczonym w dniu 29 stycznia 2016 roku. Złożyła w imieniu skarżącego wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2015 roku sygn. akt III SA/Gd 850/15. Do złożonego wniosku pełnomocnik skarżącego dołączyła pismo zawierające wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

W świetle art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) sąd na wniosek strony postanowi przywrócenie terminu, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy. Zgodnie z treścią art. 87 ww. ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (§ 1). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (§ 3).

Badając przedstawione okoliczności Sąd doszedł do przekonania, że wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony w niniejszej sprawie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu uzyskanie informacji przez adwokat A. S.- T. o ustanowieniu jej pełnomocnikiem z urzędu dla S. P. w dniu 29 stycznia 2016 roku, stanowi o dochowaniu 7 dniowego terminu wymaganego na podstawie art. 87 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi do złożenia przedmiotowego wniosku, w tym dniu ustała bowiem przyczyna uchybienia terminu.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności i uznając, że uchybienie terminu w niniejszej sprawie było niezawinione, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 86 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przywrócił skarżącemu termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, o czym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze