Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w zakresie zażalenia na zarządzenie z 7 marca 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Orzepowska-Kyć po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w zakresie zażalenia na zarządzenie z 7 marca 2017 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie

Pismem z 3 lutego 2017 r. L. R. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 7 marca 2017 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł.

Pismem z 26 marca 2017 r. skarżący wniósł zażalenie na opisane zarządzenie.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 19 maja 2017 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez nadesłanie odpisu zażalenia celem doręczenia organowi administracji. Odpis tego zarządzenia został skutecznie doręczony skarżącemu na adres podany w skardze i odebrany w dniu 29 maja 2017 r. przez dorosłego domownika.

W odpowiedzi na wezwanie w zakreślonym terminie skarżący nadesłał kserokopię zażalenia z 26 marca 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 tekst jedn. ze zm.), zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje od postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na wymienione tam postanowienia zarządzenia oraz wnosi się je w terminie siedmiu dni od doręczenia. Natomiast według art. 197 § 2 tej ustawy, do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Z kolei, art. 178 p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W świetle tych przepisów nie budzi zatem wątpliwości, że zażalenie podlega odrzuceniu, gdy jego braki nie zostaną uzupełnione w zakreślonym do tego terminie.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że odpis wezwania do usunięcia braków formalnych zażalenia został skutecznie doręczony w dniu 29 maja 2016 r. Zatem termin zakreślony przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych zażalenia upłynął w dniu 5 czerwca 2017 r. W tym terminie skarżący jednak nadesłał jedynie kolejną kserokopię zażalenia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzeczono jak na wstępie.

Strona 1/1