Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym : Przewodniczący : Asesor WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia: oddalić wniosek o przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę S. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 2 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego.

Powyższy wyrok stał się prawomocny z dniem 10 marca 2009 r.

Skarżący w dniu 23 marca 2009 r. nadał listem poleconym wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyżej wskazanego wyroku wraz z wnioskiem o wydanie odpisu wyroku z uzasadnieniem.

We wniosku tym skarżący podniósł, że uchybienie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku nastąpiło bez jego winy. Spowodowane było to tym, że listonosz nie włożył awiza do drzwi, a jedynie do skrzynki listowej wraz z broszurami. Spowodowało to, że awizo zostało przez skarżącego niezauważone. Nadto wskazał, że wskutek zaburzeń pamięci nie mógł znaleźć kluczy od skrzynki listowej. Listonosz pomimo tego, że go widział i posiadanej wiedzy, iż nie odbiera on listów poleconych, nie poinformował go o tym fakcie. Uważa zatem, że nie można uznać, iż nastąpiło skuteczne doręczenie mu przesyłki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, zważył co następuje:

Art. 86 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. nr 153 poz. 1270 - zwane dalej w skrócie p.p.s.a.) stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu a w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu ( art. 87 § 2 p.p.s.a.). Przywrócenie terminu wnioskowane przez stronę jest instytucją procesową mającą na celu ochronę jednostki przed negatywnymi skutkami uchybienia terminu. Jedną z zasadniczych przesłanek uwzględnienia wniosku jest uprawdopodobnienie przez osobę zainteresowaną braku swojej winy w uchybieniu terminu. Kryterium braku winy jako przesłanka wniosku o przywrócenie terminu wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Przywrócenie nie jest więc dopuszczalne gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. O braku winy strony w niedopełnieniu w ustawowym terminie określonej czynności procesowej można mówić tylko w przypadku uprawdopodobnienia przez nią, że dopełnienie czynności było niemożliwe z powodu przeszkody nagłej i nie do przezwyciężenia, tj. takiej, której strona nie mogła przezwyciężyć nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Przy ocenie rodzaju uchybienia bierze się pod uwagę obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. Zajęcie odmiennego stanowiska wprowadziłoby do stosunków procesowych niedopuszczalny element dowolności.

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze