Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Krystyna Kutzner Sędziowie WSA Tadeusz Wołek WSA Janusz Kasprzycki (spr.) Protokolant Renata Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2010 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 października 2009 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

J. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 października 2009 r., nr [...], utrzymującą w mocy, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) w zw. art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) decyzję organu I instancji - Wójta Gminy - z dnia [...] 2009 r. nr [...], którą odmówiono skarżącej przyznania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153,00 zł miesięcznie.

Na rozprawie w dniu 13 maja 2010 r. matka skarżącej - jako ustanowiony przez nią w tym dniu pełnomocnik - cofnęła skargę na wskazaną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Sąd uznał, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne.

Z tych też względów i na podstawie art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł jak sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze