Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Halina Jakubiec po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. S. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 16 czerwca 2009r. sygn. akt III SA/Kr 138/09 wydanego w sprawie ze skargi B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10.12.2008r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2009 roku sygn. akt III SA/Kr 138/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę B. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 10.12.2008r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego.

Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 15.07.2009r.

Postanowieniem z dnia 7.08.2009r. sygn. akt III SA/Kr 138/09 Referendarz Sądowy przyznał B. S. prawo pomocy w postaci ustanowienia radcy prawnego z urzędu, w pozostałym zakresie wniosek umarzając. Postanowienie zostało doręczone Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu 18.09.2009r. Na podstawie zarządzenia Dziekana Izby z dnia 23.09.2009r. pełnomocnikiem z urzędu skarżącej została wyznaczona radca prawny J. Ś. Otrzymała pełnomocnictwo do działania w imieniu skarżącej w dniu 19.10.2009r.

Skarga kasacyjna od w/w wyroku sporządzona przez pełnomocnika skarżącej została złożona w Sądzie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w dniu 23.10.2009r.

W uzasadnieniu wniosku wskazano, że uchybienie terminu do złożenia skargi kasacyjnej nastąpiło bez winy skarżącej. Skarżąca złożyła wniosek o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu oraz o zwolnienie od kosztów sądowych jeszcze w trakcie biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Postanowienie Referendarza Sądowego w przedmiocie wniosku zostało wydane sześć dni przed upływem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Pełnomocnik został powiadomiony o wyznaczeniu dopiero w dniu 12.10.2009r., tj. po upływie w/w terminu. Radca prawny niezwłocznie zapoznała się z aktami sprawy, skontaktowała ze stroną i na spotkaniu w dniu 19.10.2009r. otrzymała pełnomocnictwo do podjęcia działania w sprawie.

W ocenie składającej wniosek o przywrócenie terminu, za początek biegu terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu należy uznać dzień udzielenia pełnomocnictwa umożliwiającego podjęcie działań w sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu.

Zgodnie z treścią art. 177 § 1 p.p.s.a skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Wyrok wraz z uzasadnieniem B. S. otrzymała 15.07.2009r. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej upłynął w dniu

14.08.2009r. Skarga kasacyjna została wniesiona dopiero w dniu 23.10.2009r., co uzasadnia stwierdzenie, że wniesienie skargi kasacyjnej zostało dokonane z uchybieniem terminu ustawowego.

Co do wniosku o przywrócenie terminu - ustawa wskazuje warunki, jakie strona musi spełnić, by wniosek o przywrócenie terminu został przez sąd uwzględniony. Chodzi tu w szczególności o przewidziany w art. 87 § 1 cyt. ustawy wymóg złożenia wniosku o przywrócenie terminu w określonym ustawą terminie, tj. w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu i przewidziany w art. 87 § 4 wymóg dopełnienia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu czynności, której nie dokonano w terminie. Odnosi się ta regulacja również do działań pełnomocnika. Przesłanki te mają charakter formalny, których spełnienie warunkuje w ogóle rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze