Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Bożenna Blitek po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A. M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi K. Ś. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 30 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: przyznać ze środków Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie adwokat A. M. wykonującej zawód w Kancelarii Adwokackiej przy ul. [...] w K kwotę 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, podwyższoną o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 25 listopada 2015 r. pełnomocnik skarżącego - adwokat A. M. - sporządziła opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt III SA/Kr 1403/14. W treści opinii zawarła wniosek o zasądzenie na jej rzecz kosztów za sporządzenie przedmiotowej opinii prawnej.

Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2016 r. referendarz sądowy oddalił wniosek adwokat A. M. o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii prawnej o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, gdyż nie zawierał on oświadczenia, że opłaty nie zostały opłacone w całości lub części.

W sprzeciwie adwokat A. M. zarzuciła postanowieniu referendarza sądowego błąd w ustaleniach faktycznych polegający na błędnym ustaleniu, że z treści złożonego przez nią wniosku nie wynika, że koszty nie zostały uiszczone ani w całości, ani w części. Pełnomocnik skarżącego podniosła, że postanowienie referendarza sądowego jest niesprawiedliwe i zbyt restrykcyjne, gdyż zbadała akta sprawy i dokonała ich analizy, próbowała nawiązać kontakt z klientem oraz sporządziła opinię prawną. Zdaniem pełnomocnika skarżącego, skoro skarżący nie jest w stanie pokryć własnych podstawowych potrzeb to nie jest również w stanie pokryć kosztów zastępstwa procesowego. W związku z powyższym pełnomocnik skarżącego wniosła o zmianę postanowienia referendarza sądowego i zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, gdyż koszty te nie zostały uiszczone ani w całości, ani w części.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Zasady otrzymywania przez adwokatów wynagrodzenia, o którym mowa w powołanym przepisie, określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2013 r. poz. 461). Jego stosowanie w niniejszej sprawie związane jest z brzmieniem § 22 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1801), który do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia nakazuje stosowanie przepisów dotychczasowych do czasu zakończenia postępowania w danej instancji. Zgodnie z treścią § 18 w/w rozporządzenia z dnia 28 września 2002 r.:

"§ 18.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Koszty sądowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze