Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry
Sentencja

Kraków, dnia 27 stycznia 2017r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Piotr Głowacki po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 18.10.2016r., nr [...], w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia: oddalić wniosek B. P. o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej
Uzasadnienie

Skarżąca, reprezentowana przez pełnomocnika adwokata K. B., złożyła pismem z dnia 24 listopada 2016r. wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi, wskazując, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w rubryce nr 44 formularza PPS-1 podano organowi celnemu błędny adres skrzynki e-mailowej do doręczeń decyzji dla pełnomocnika strony jako adres: [...] zamiast [...]. W wyniku tego pełnomocnik nie dochował terminu do złożenia skargi, ponieważ nie wiedział o wydaniu skarżonej decyzji.

Sąd zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.), oznaczanej w skrócie "p.p.s.a." uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Oceniając wystąpienie tej przesłanki, sąd przyjmuje obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o swoje interesy. W tym też kontekście należy oceniać przesłankę braku winy. Przywrócenie terminu ma bowiem charakter wyjątkowy i nie jest możliwe jego przywrócenie, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. O braku zawinienia w uchybieniu terminu można mówić wyłącznie wówczas, gdy skarżący przekracza termin pomimo dochowania należytej staranności w dbałości o własne sprawy i przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Wskazać ponadto należy, że pojęcie winy strony w uchybieniu terminu w postępowaniu sądowym obejmuje swym zakresem także winę osób trzecich, które strona upoważniła do dokonania określonej czynności (por. Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dna 15 lipca 2010 r. sygn. akt II OZ 708/10). Nadto zawodowy charakter działalności profesjonalnych pełnomocników powoduje, że należy również od nich wymagać dochowania należytej staranności w dbałości o własne sprawy i przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, co oznacza brak wyłączenia winy w przypadku choćby lekkiego niedbalstwa.

Z informacji przedstawionych przez profesjonalnego pełnomocnika skarżącej wynika, że jedyną okolicznością mającą uzasadnić przywrócenie terminu było mylne oznaczenie adresu skrzynki e-mailowej do doręczeń decyzji dla pełnomocnika strony. Omyłka miała polegać na podaniu jej niepełnej nazwy. Z akt sprawy wynika, iż formularz zawierający ten adres został złożony za wiedzą pełnomocnika strony skarżącej, który odpis tego dokumentu potwierdzał i składał do organu celnego. Działanie takie oznacza brak dochowania przez profesjonalnego pełnomocnika należytej staranności w dbałości o własne sprawy (niedbalstwo), ponieważ wskazanie adresu do doręczeń jest kluczową i wiodącą informacją, jaką przekazuje się w tego rodzaju formularzu. Powyższe uniemożliwia skorzystanie z dobrodziejstwa przywrócenia terminu, które ma charakter wyjątkowy i nie jest możliwe, gdy pełnomocnik dopuszcza się choćby lekkiego niedbalstwa w postaci błędu, co do adresu e-mail. Nadto profesjonalny pełnomocnik nie wskazał żadnych innych wyjątkowych okoliczności mających wyłączyć winę w niedochowaniu terminu do złożenia skargi.

W ocenie sądu, okoliczność podana we wniosku nie może zatem wyłączyć winy w niezachowaniu terminu do złożenia skargi przez pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz strony skarżącej.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 86 § 1 ustawy o p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Izby Celnej