Wniosek w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze
Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Grzegorz Karcz po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. D. i M. D. o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi G. D. i M. D. na uchwałę Rady Gminy z dnia 16 lutego 1998 r. nr [...] w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze postanawia: I. zwolnić skarżących od kosztów sądowych obejmujących wpis od skargi kasacyjnej, II. ustanowić dla skarżących adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Uzasadnienie

Skarżący w złożonym na urzędowym formularzu "PPF" wniosku o przyznanie prawa pomocy oświadczyli, że pozostają ze sobą oraz A. D. we wspólnym gospodarstwie domowym. Objaśniając swoją sytuacją majątkową podali, że nie mają nieruchomości, zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Dochód ich gospodarstwa domowego oszacowali łącznie na 1106 zł wyjaśniając, że składa się na to 200 zł z prac dorywczych skarżącej, 106 zł otrzymywanego przezeń zasiłku rodzinnego, 300 zł z prac dorywczych skarżącego i 500 zł alimentów A. D.

Uzasadniając swoje starania podali, że nie są w stanie ponieść opłat związanych ze sporządzeniem skargi kasacyjnej a wiec wszelkiego rodzaju opłat sadowych w tym także zastępstwa procesowego powodowanego przymusem adwokacko-radcowskim. Wyjaśnili, że obecnie utrzymują się tylko z prac dorywczych, dodatkowo na córkę A. przychodzą alimenty oraz zasiłek rodziny. Podali, że co dwa miesiące na prąd wydatkować muszą 140,56 zł a na gaz 62,40 zł. Do tego dochodzą miesięczne płatności 59 zł za telefon i 44 zł za Internet.

Do wniosku dołączyli kopię rachunku za telefon na 70,90 zł, kopię rachunku za internet na 44 zł, kopię rachunku za prąd na 140,56 zł, kopię rachunku za gaz na 62,40 zł.

Mając na uwadze powyższe zaważyć należało co następuje:

Zacząć wypada od tego, że skoro w rubryce 5 formularza PPF skarżący podali, iż "nie są w stanie ponieść opłat w związku ze sporządzeniem skargi kasacyjnej, a więc wszelkiego rodzaju opłat sądowych w tym zastępstwa procesowego z uwagi na przymus radcowsko-adwokacki" to uwzględniając obecny etap postępowania należy przyjąć, że rzeczywistą treścią żądania skarżących - nawet jeśli nie poczynili stosownych zakreśleń w rubryce 4 wypełnionego na żądanie formularza "PPF" - jest wniosek o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych obejmujące wpis od skargi kasacyjnej i ustanowienie na ich rzecz radcy prawnego lub adwokata.

Odnosząc się do tak rozumianego wniosku należy zaznaczyć, że stosownie do art. 252 w związku z art. 246 §1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "ppsa", osoba fizyczna może domagać się przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym (art. 245 §3 ppsa) o ile nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny.

W realiach niniejszej sprawy skarżący złożyli oświadczenia o jakim mowa w art. 252 ppsa wskazując na swój stan rodzinny, majątek, aktualną wysokość i źródło swoich dochodów. Wysokość ponoszonych wydatków wykazali kopiami przedstawionych dokumentów źródłowych. Oświadczenie skarżących jest zatem wystarczające dla oceny ich aktualnych możliwości płatniczych. Te jednak nie przedstawiają się dobrze. Z zasad doświadczenia życiowego wynika bowiem, że przy obecnym poziomie cen oraz usług środki jakie pozostają do dyspozycji trzyosobowemu gospodarstwu domowemu po opłaceniu wykazanych wydatków wystarczają co najwyżej na opędzenie podstawowych potrzeb życiowych. Równocześnie z oświadczeń skarżących wynika, ze nie dysponują oni jakimkolwiek majątkiem.

Uwzględniając to wszystko udzielono więc skarżącym pomocy o którym to prawie traktują przepisy oddziału 2 rozdziału III działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekając jak w sentencji na podstawie art. 246 §1 pkt. 2 ppsa w związku z art. 245 § 3 ppsa.

Strona 1/1