Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - Agnieszka Góra po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2013r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata P. A. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi G. i M. D. na uchwałę Rady Gminy z dnia 16 lutego 1998r. znak. [...] w przedmiocie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na cele opiekuńcze p o s t a n a w i a przyznać na rzecz adwokata P. A., wykonującego zawód w Kancelarii Adwokackiej przy ul. [...], [...], od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kwotę 147,60 zł ( słownie: sto czterdzieści siedem złotych, sześćdziesiąt groszy ) w tym 27,60 zł ( słownie: dwadzieścia siedem złotych, sześćdziesiąt groszy ) podatku od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia kosztów zastępstwa prawnego udzielonego z urzędu.

Uzasadnienie

Postanowieniem Referendarza Sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013r. przyznane zostało skarżącym M. i G. D. prawo pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie dla nich adwokata z urzędu w sprawie skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia 16 lutego 1998r.

Po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Rady Adwokackiej, zarządzeniem Dziekana ORA z dnia 15 marca 2013r. na pełnomocnika M. i G. D. został wyznaczony adwokat P. A., wykonujący zawód w Kancelarii Adwokackiej przy ul. [...].

W dniu 27 marca 2013r. adwokat P. A. złożył pismo zatytułowane "Opinia prawna o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej", wraz z pismem przewodnim, w którym oświadczył, iż brak jest podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej dotyczącej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2012r. sygn. akt III SA/ Kr 20/12 oddalającego skargę na uchwałę Rady Gminy.

Pełnomocnik przedłożył sporządzoną kopię opinii w przedmiocie braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od w/w wyroku. Ponadto adwokat oświadczył, iż wnosi o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącym z urzędu w przedmiotowej sprawie za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej podnosząc , iż nie zostały opłacone w całości ani w części.

Zgodnie z art. 250 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ) - wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do treści § 18 ust. 1 pkt 2 lit b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, nie mniej niż 120 zł. Biorąc pod uwagę, iż stawka minimalna w niniejszej sprawie wynosi 240,00 zł, stawka za sporządzenie w/w opinii wynosi zatem 120,00 zł.

W myśl natomiast § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1 , sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach tj. 23 %.

W związku z powyższym, na zasadzie art. 250, art. 258 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ), § 19 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ( Dz. U. Nr 163,poz.1348 z późn. zmianami ) oraz § 18.1 pkt. 2 w zw. z § 2 pkt 3 cytowanego Rozporządzenia należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia. Stawka podatku od towarów i usług została przyjęta na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami ).

Strona 1/1