Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Gminy w sprawie określenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Dorota Dąbek po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia 28 stycznia 2009r. Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] 2008r. w sprawie określenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/2

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 stycznia 2009r. nr [...] Wojewoda stwierdził nieważność uchwały Nr [...] Rady Gminy z dnia [...] 2008r. w sprawie określenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy.

Pismem z dnia 25 lutego 2009r. Gmina, reprezentowana przez Wójta Gminy, wniosła skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze domagając się stwierdzenia jego niezgodności z prawem.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł w pierwszej kolejności o odrzucenie skargi, z uwagi na to, że Rada Gminy nie podjęła uchwały o wniesieniu do sądu administracyjnego skargi na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 28 stycznia 2009r. W razie nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie skargi, Wojewoda wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia 2 czerwca 2009r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wezwał Radę Gminy m.in. o nadesłanie uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu Wójt Gminy wyjaśnił w piśmie z dnia 9 czerwca 2009r., iż Rada Gminy nie podejmowała odrębnej uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody z dnia 28 stycznia 2009r. Swoją wolę zaskarżenia wymienionego rozstrzygnięcia nadzorczego Rada Gminy wyraziła na sesji w dniu 20 lutego 2009r. poprzez zdjęcie z porządku obrad punktu o podjęciu nowej uchwały w sprawie określenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy. Wójt Gminy stwierdził również, że w dniu 18 lutego 2009r. na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy był omawiany temat podjęcia wymienionej powyżej uchwały. Pomiędzy posiedzeniem komisji, a dniem odbycia sesji zapadło postanowienie o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody i taką propozycję przedstawił Wójt Gminy na sesji Rady Gminy w dniu 20 lutego 2009r. Rada Gminy zaakceptowała decyzję o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego uchwalając porządek sesji bez uchwały w sprawie określenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie Gminy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Z kolei zgodnie z ust. 3 tego artykułu, do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

W doktrynie prezentowane jest stanowisko, że skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze organu nadzoru powinna być poprzedzona podjęciem stosownej uchwały lub zarządzenia - w przeciwnym bowiem razie jest ona niedopuszczalna (por. Gill A. glosa do postanowienia NSA z dnia 30 listopada 2005r., II OSK 290/05, OSP 2007, nr 1, poz. 6). Pogląd ten jest podzielany w części orzecznictwa, choć prezentowany jest także w orzecznictwie pogląd , że treść art. 98 ust. 3 nie ustanawia terminu do podjęcia uchwały lub zarządzenia, a więc nie wyklucza podjęcia stosownej uchwały w tym przedmiocie po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego, a to z kolei skutkuje stwierdzeniem, że skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze, wniesiona przed podjęciem uchwały lub wydaniem stosowanego zarządzenia, nie może zostać odrzucona, jeżeli w późniejszym terminie taki akt zostanie uchwalony i przekazany do sądu administracyjnego (por. postanowienia: Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 1992r., sygn. akt III ARN 13/92, Lex nr 10908; z dnia 7 lipca 1994r., sygn. akt III ARN 42/94, opubl. OSNP 1994 nr 9, poz.138, Lex nr 9386; z 5 października 1994r., sygn. akt III ARN 53/94 i z 21 września 1994r., sygn. akt III ARN 43/94 - opubl. OSNP1994 nr 12, poz. 186 i 185, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 listopada 2005r., sygn. akt II OSK 290/05, opubl. OSP 2007, nr 1, poz. 6, Lex nr 207495). Uchwała, o której mowa w art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, może zatem zostać podjęta albo jako uchwała w sprawie skierowania skargi do sądu administracyjnego i być dołączona do skargi gminy albo może zostać podjęta jako uchwała zatwierdzająca już wniesioną przez wójta skargę na akt nadzoru. Przyjęcie takiego kierunku interpretacji art. 98 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym wynika z założenia, że przepis ten powinien być interpretowany w sposób najszerzej uwzględniający prawo organu samorządu terytorialnego do zbadania przez sąd administracyjny legalności rozstrzygnięć nadzorczych.

Strona 1/2