Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie powiadomienia o zaksięgowaniu kwoty uzupełniającej dług celny
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Danielec /spr./ po rozpoznaniu w dniu 28 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółka z o. o. w O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie powiadomienia o zaksięgowaniu kwoty uzupełniającej dług celny p o s t a n a w i a : zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Sprawa niniejsza ze skargi "A" Sp. z o. o. w O. na decyzję Dyrektora Izby Celnej dotyczy powiadomienia o zaksięgowaniu kwoty uzupełniającej dług celny.

W związku z tym, że w tej sprawie występuje identyczny problem prawny, jak w sprawie III SA/Kr 54/08, która zakończona jest nieprawomocnym wyrokiem należało na mocy art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 września 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) orzec jak w sentencji.

Strona 1/1