skarg M. S. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Zawadzka po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej G. M. - W. sprawy ze skarg M. S. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 marca 2011 r., nr [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: przywrócić M. S. termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Bezrobocie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi skarżącej M. S. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia 7 marca 2011 r., w przedmiocie zasiłku celowego.

Skarżąca w dniu 23 grudnia 2011 r. złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy, poprzez zwolnienie w całości z kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2012 r. Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przyznał skarżącej prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata. W dniu 14 lutego 2012 r. do Sądu wpłynęło pismo Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 10 lutego 2012 r. informujące, że w rozpoznawanej sprawie wyznaczono adwokata dla skarżącej w osobie P. S.

W dniu 24 lutego 2012 r. (data stempla pocztowego) skarżąca, reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 listopada 2011 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje.

Wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do przepisu art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako: P.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócić termin.

Zgodnie zaś z przepisem art. 87 § 1, 2 i 4 P.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W doktrynie i orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia tej skargi, a nie w dniu dowiedzenia się przez niego o wyznaczeniu go pełnomocnikiem (por. postanowienie SN z dnia 27 czerwca 2000 r., I CZP 62/00, OSNC 2001, nr 1, poz. 7, uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 17 lutego 2009 r., III CZP 117/08, ONSC 2009, nr 7-8, poz. 91; B. Dauter, [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 283 i n.).

Wniosek złożony przez skarżącą odpowiada wymogom określonym we wskazanych przepisach. Strona wniosła go w terminie, dopełniając jednocześnie czynność, której nie dokonała w wyznaczonym terminie, a także uprawdopodobniła okoliczność wskazującą na brak winy w uchybieniu terminu. Ustanowiony z urzędu pełnomocnik, po otrzymaniu w dniu 17 lutego 2012 r. informacji, iż został wyznaczony przez organ samorządu adwokackiego pełnomocnikiem skarżącej oraz po zapoznaniu się z aktami sprawy w dniu 21 lutego 2012 r., wniósł skargę kasacyjną w dniu 24 lutego 2012 r.

Z tych względów i na podstawie powołanego art. 86 § 1 P.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Bezrobocie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze