Wniosek w przedmiocie zdolności do służby wojskowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 września 2010 r. wniosku P. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi P. J. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej nr [...] z dnia 2 marca 2007r. w przedmiocie zdolności do służby wojskowej postanawia: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6240 Zmiana  kategorii zdolności do służby wojskowej
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojskowa Komisja Lekarska
Uzasadnienie strona 1/3

Rejonowa Wojskowa Komisji Lekarska orzeczeniem w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej nr [...] z dnia 2 marca 2007r. uchyliła orzeczenie Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia [...] 2006r. nr [...] w całości, określając wobec P. J. kategorię "D" - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju. Decyzja organu odwoławczego została doręczona P. J. w dniu 15 marca 2007r.

Pismem z dnia 19 marca 2010 r. P. J. zwrócił się do RWKL z wnioskiem o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej, określonej w decyzji z dnia 2 marca 2007 r. nr [...] na kategorię E w związku ze stanem zdrowia oraz nowymi okolicznościami. W odpowiedzi RWKL poinformowała P. J. pismem z dnia 30 marca 2010r., iż nie jest właściwa do rozpatrzenia tego wniosku, gdyż organem kierującym do WKL żołnierzy rezerwy, jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza Wojskowy Komendant Uzupełnień.

P. J. wniósł skargę na orzeczenie RWKL z dnia 2 marca 2007r. nr [...], bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skarga została nadana przesyłką pocztową w dniu 13 maja 2010r. Pismem z dnia 18 maja 2010r. Sąd przekazał skargę do RWKL.

RWKL przesłała skargę do Sądu wraz z odpowiedzią na skargę i aktami wnosząc o odrzucenie skargi. RWKL stwierdziła, że skarga została złożona z uchybieniem terminu.

W skardze zawarto wniosek o przywrócenie terminu, nie popierając go jednak żadnym uzasadnieniem.

Wezwano skarżącego o uzupełnienie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi przez wskazanie okoliczności i przyczyn które uniemożliwiły skarżącemu wniesienie skargi w terminie 30 dni od dnia doręczenia zaskarżonego orzeczenia oraz daty ustania tych przyczyn pod rygorem odmowy przywrócenia terminu. Jednocześnie pouczono skarżącego o treści art. 87 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skarżący w piśmie z 25 sierpnia 2010r. wyjaśnił, iż nie mógł dotrzymać terminu do złożenia skargi z uwagi na diagnostykę i leczenie oraz kompletowanie dokumentacji. Podniósł, że był wtedy chory i przebywał na zwolnieniu lekarskim. Skarżący wskazał, że "Zwolnienie to w połowie roku przekształciło się w świadczenia rehabilitacyjne, oraz szeroką rehabilitację pod koniec roku." Na te okoliczności przedłożył ksero informacji o przebytej rehabilitacji w ramach prewencji rentowej ZUS. Z dokumentu tego wynika, ze skarżący został przyjęty do ośrodka rehabilitacyjnego w dniu 26.11.2007 r., data wypisu 15.12.2007 r., dni pobytu 18. Skarżący podniósł, że następnie kontynuował rehabilitację z zakresu chirurgii i neurologii, oraz leczył się u psychiatry. Dalej, na przełomie czerwiec/lipiec 2009r. został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. Skarżący stwierdził, że dopiero po leczeniu szpitalnym i zmianie leków "doszedł do siebie" i był w stanie złożyć skargę. Na te okoliczności skarżący przedłożył dwa zaświadczenia lekarskie z dnia 29.04.2010 r. oraz 27.07.2010 r. potwierdzające jego zdaniem, że wymaga opieki osoby trzeciej oraz, że nie może dotrzeć na badania, ponieważ jest niezdolny do odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Skarżący wskazał też, że większość spraw załatwia korespondencyjnie, lecz nie jest w stanie stawić się na badania. Korzysta z pomocy MOPS oraz jest osobą niepełnosprawną.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6240 Zmiana  kategorii zdolności do służby wojskowej
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojskowa Komisja Lekarska