Sprawa ze skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. G. na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia 28 lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6240 Zmiana  kategorii zdolności do służby wojskowej
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojskowa Komisja Lekarska
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 1 kwietnia

2009 r., sygn. akt II SA/Kr 714/08, oddalił skargę S. G. na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia 28 lutego 2008 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 18 września 2009 r. zostało umorzone postępowanie w części obejmującej żądanie zwolnienia od kosztów sądowych, a wniosek skarżącego o ustanowienie radcy prawnego został oddalony.

Na skutek złożonego od powyższego postanowienia sprzeciwu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 27 listopada 2009 r. umorzył postępowanie sądowe w części dotyczącej żądania zwolnienia od kosztów sądowych oraz przyznał skarżącemu radcę prawnego.

Pismem z dnia 16 marca 2010 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych poinformowała o wyznaczeniu skarżącemu pełnomocnika z urzędu w osobie A. J.

Skarżący udzielił pełnomocnikowi stosownego pełnomocnictwa pismem z dnia 12 kwietnia 2010 r.

W dniu 14 kwietnia 2010 r. pełnomocnik skarżącego wniósł wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (oraz skargę kasacyjną), podnosząc, że przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w dniu, w którym miał od rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej, a nie w dniu dowiedzenia się przez niego o wyznaczeniu go pełnomocnikiem. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej został zatem zachowany, jako że faktyczne udzielenie pełnomocnictwa w sprawie nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2010 r., a zatem siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu został zachowany.

We wniosku pełnomocnik wskazał ponadto, że wgląd do akt przedmiotowej sprawy uzyskał dopiero w dniu 8 kwietnia 2010 r., gdyż wcześniej akta zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku ze skargą skarżącego na przewlekłość postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej: p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przepis art. 87 § 1 ustawy stanowi z kolei, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Zgodnie z § 4 w/w przepisu równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Z powyższego wynika, że warunkami skuteczności wniosku o przywrócenie terminu są: brak winy w uchybieniu, powodowanie przez uchybienie terminu dla strony ujemnych skutków w zakresie postępowania sądowego, złożenie wniosku o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, równoczesne ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu dokonanie czynności uchybionej.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6240 Zmiana  kategorii zdolności do służby wojskowej
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojskowa Komisja Lekarska