Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Bożenna Blitek po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2011r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. D. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi E. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 czerwca 2010r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2011r., sygn. akt III SA/Kr 807/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę E. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 czerwca 2010r. Nr [...]. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 4 marca 2011r.

W dniu 7 marca 2011r. skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia 18 marca 2011r. referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie częściowym i ustanowił dla niej adwokata.

W dniu 26 kwietnia 2011r. pełnomocnik skarżącej złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wraz ze skargą kasacyjną. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik E. D. wskazał, iż zarządzenie Okręgowej Rady Adwokackiej o wyznaczeniu na pełnomocnika z urzędu skarżącej wraz z odpisem postanowienia i jego uzasadnieniem zostało doręczone do jego kancelarii w dniu 18 kwietnia 2011r. Pełnomocnik skarżącej stwierdził zatem, iż wniosek o przywrócenie terminu został złożony w terminie 7 dni od ustania przeszkody wraz ze wskazaniem przyczyny jego uchybienia, która jest niezawiniona.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Skutki prawne nie zachowania terminu oraz podstawy prawne przywrócenia terminu reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a):

"Art. 85. Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna."

"Art. 86. § 1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu."

"Art. 87. § 1. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu."

§ 4. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie".

Analiza akt sprawy pozwala stwierdzić, że wniosek E. D. o przywrócenie terminu spełnia wszystkie przesłanki określone w art. 87 p.p.s.a. O wyznaczeniu na pełnomocnika E. D. jej pełnomocnik dowiedział się - jak sam przyznał - w dniu 18 kwietnia 2011r. kiedy otrzymał Zarządzenie Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 14 kwietnia 2011r. Z tym dniem ustała zatem przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, a rozpoczął bieg 7-dniowy termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Termin ten upływał w dniu 25 kwietnia 2011r. Z uwagi jednak na to, że był to dzień ustawowo wolny od pracy, pełnomocnik skarżącej mógł złożyć wniosek o przywrócenie terminu także dnia następnego, tj. 26 kwietnia 2011r., co też uczynił. Do wniosku pełnomocnik skarżącej dołączył skargę kasacyjną oraz uprawdopodobnił brak winy skarżącej w uchybieniu terminu. E. D. nie mogła bowiem sama wnieść skargi kasacyjnej w ustawowym terminie bez pomocy adwokata lub radcy prawnego z uwagi na przymus adwokacko - radcowski. Mogła jedynie złożyć wniosek o wyznaczenie jej pełnomocnika z urzędu, co też uczyniła. Skarżąca nie miała wpływu na termin rozpatrzenia jej wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny oraz na termin wyznaczenie adwokata przez Okręgową Radę Adwokacką. Tym samym uchybienie terminowi do wniesienia skargi kasacyjnej nastąpiło bez winy skarżącej.

Mając powyższe na względzie Sąd uznał, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przywrócenie skarżącej terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, a w związku z tym na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze