Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Wołek po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2008 r. nr: [...] w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

M. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 7 lipca 2008 r. nr: [...] w przedmiocie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł o umorzeniu postępowania wywołanego wnioskiem skarżącej w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych. Przesyłkę pocztową zawierająca powyższe postanowienie doręczający urząd pocztowy zwrócił z adnotacją, że skarżąca zmarła.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje:

Stosownie do Art. 161 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2) .

Przedmiotem niniejszej sprawy było umieszczenie skarżącej w domu pomocy społecznej, co odnosiło się wyłącznie do praw i obowiązków związanych ze skarżącą, która zmarła. Dlatego też Sąd na podstawie powołanych przepisów orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze