Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S. J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
Sentencja

Dnia 31 marca 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 roku na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej S. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 lutego 2015 roku, sygn. akt III SA/Łd 1041/14 w sprawie ze skargi S. J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną. a.ł.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.)- dalej p.p.s.a., odrzucił skargę S. J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o treści art. 175 p.p.s.a. został skutecznie doręczony skarżącemu w dniu 14 marca 2015 roku.

W dniu 18 marca 2015 roku do akt sprawy wpłynęło pismo procesowe skarżącego z dnia 13 marca 2014r., zatytułowane "kasacja, unieważnienie (...), weryfikacja, rewizja (...)" skierowana do Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznika Praw Obywatelskich i Przewodniczącego Wydziału III WSA w Łodzi.

Zarządzeniem z dnia 19 marca 2015 roku Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi potraktował pismo skarżącego z dnia 13 marca 2014 roku jako skargę kasacyjną na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 27 lutego 2015 roku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zaważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 173 p.p.s.a. od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Stosownie zaś do art. 175 § 1 p.p.s.a, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych oraz przez rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej (art. 175 § 3 p.p.s.a.). Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo radca prawny Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Stosownie natomiast do art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Wykładnia przepisu art. 175 p.p.s.a. prowadzi zatem do wniosku, że skargi kasacyjnej nie może sporządzić strona. Uprawnionymi do jej sporządzenia są wyłącznie podmioty wymienione w treści cytowanego art. 175 p.p.s.a, a mianowicie adwokaci lub radcowie prawni we wszystkich sprawach, natomiast w sprawach obowiązków podatkowych również doradcy podatkowi, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznicy patentowi. Wymóg ten zwany "przymusem adwokackim" ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu (merytorycznego i formalnego) skargi kasacyjnej, do zredagowania której zgodnie z wymaganiami niniejszej ustawy niezbędne są kwalifikacje prawnicze.

W rozpoznawanej natomiast sprawie, pomimo prawidłowego pouczenia o trybie i sposobie zaskarżenia orzeczenia, skargę kasacyjną sporządził sam skarżący, a więc podmiot nieuprawniony do jej sporządzenia.

W związku z powyższym wobec niezachowania wymogu, jakim jest "przymus adwokacki" - rozumiany jako obowiązek sporządzenia skargi kasacyjnej przez podmiot wymieniony w treści art. 175 p.p.s.a., sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a. odrzucił skargę kasacyjną.

a.ł.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda