Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o wpisanie do ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
Sentencja

Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, w Wydziale III - Robert Adamczewski po rozpoznaniu w dniu 11 września 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata Z. N. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi S. B. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o wpisanie do ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze postanawia oddalić wniosek R.A.

Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy
Uzasadnienie strona 1/2

III SA/Łd 126/12

Uzasadnienie

S. B. (dalej skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego wnioskiem o wpisanie do ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę.

Postanowieniem z dnia 4 lipca 2011 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego. Pismem z dnia 22 sierpnia 2012 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi wyznaczyła dla skarżącego pełnomocnika w osobie adwokata Z. N.

W dniu 4 września 2012 r. pełnomocnik zapoznał się z aktami sprawy i zwrócił się o wydanie z nich kopii.

Następnie, w dniu 7 września 2012 r. radca prawny Z. N. złożył wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy udzielonej z urzędu skarżącemu oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części.

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) [dalej: ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi] wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do treści art. 205 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zasady ustalania wysokości przysługujących stronie należności i sposób wypłacania tych należności, określają przepisy odrębne. W stosunku do radców prawnych stosowne unormowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) [dalej: rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych].

Wskazać w tym miejscu należy, że o przyznaniu lub odmowie przyznania pełnomocnikowi ustanowionemu z urzędu w ramach prawa pomocy wynagrodzenia oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków orzeka w drodze postanowienia wydawanego na posiedzeniu niejawnym referendarz sądowy albo sąd w składzie jednego sędziego (art. 258 § 2 pkt 8, art. 16 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi). W piśmiennictwie zwrócono uwagę, że sposób sformułowania wskazanego przepisu ("o przyznaniu...") daje podstawę do podjęcia zarówno pozytywnego, jak i negatywnego rozstrzygnięcia, tzn. wydania postanowienia co do przyznania lub odmowy przyznania wynagrodzenia (zob. J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi..., 2004, s. 337).

We wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pełnomocnik nie podał podstawy prawnej, w związku z którą wniósł o przyznanie wynagrodzenia z tytułu udzielonej z urzędu pomocy prawnej.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy