Wniosek w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia NSA Irena Krzemieniewska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [....] nr [...] w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia : odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. a.l.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 7 marca 2018 r., III SA/Łd 173/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] z uwagi na uchybienie ustawowego terminu do wniesienia skargi.

W dniu 27 marca 2018 r. skarżąca wniosła pismo procesowe zatytułowane "podanie", w treści którego wskazała, że nie mogła wnieść wcześniej zażalenia do sądu, gdyż cały czas pisze do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, aby jeszcze raz przeliczyć dodatek mieszkaniowy za okres w 2016 r. Wskazała także, że cale rozliczenie otrzymała dopiero w 2017 r.

Zarządzeniem z dnia 30 marca 2018 r. skarżąca została wezwana do sprecyzowania, w terminie 7 dni, czy jej pismo z dnia 27 marca 2018 r. należy potraktować jako wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, czy też stanowi zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie sądu I instancji z dnia 7 marca 2018 r. o odrzuceniu skargi. W przypadku gdy pismo stanowi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, strona wezwana została do uprawdopodobnienia braku winy w uchybieniu terminu, przyczyn tego uchybienia oraz wskazania daty ustania przyczyny uchybienia terminu.

W odpowiedzi na powyższe zarządzenie pismem procesowym z dnia 13 kwietnia 2018 r. skarżąca wskazała, że wnosi o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Ponadto ponowiła argumentację, co do nieprawidłowego wyliczenia dodatku przez Kolegium oraz nieudzielania przez organ odpowiedzi na jej pisma w tej sprawie. Skarżąca nie wskazała natomiast daty ustania przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jest niedopuszczalny.

Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1369) - dalej p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Natomiast stosownie do treści art. 88 p.p.s.a., spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Wskazać należy, że aby skutecznie rozpoznać wniosek o przywrócenie terminu konieczne jest jednoznaczne stwierdzenie, że do uchybienia terminu doszło.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie skarżąca nie dochowała 7 dniowego terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Z załączonych do skargi akt administracyjnych wynika bowiem, że decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] [...] o przyznaniu skarżącej dodatku mieszkaniowego na okres o 1 sierpnia 2016 r do 31 stycznia 2017 r., została doręczona skarżącej w trybie art. 44 k.p.a., na adres wskazany przez stronę. Ponadto o fakcie doręczenia w/w decyzji w trybie doręczenia zastępczego, skarżąca została poinformowana pismem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia 28 listopada 2017 r., które jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru, zostało doręczone skarżącej w dniu 1 grudnia 2017 r. Podkreślenia wymaga również, że jak wynika z odręcznej adnotacji skarżącej złożonej na znajdującym się w aktach administracyjnych sprawy egzemplarzu decyzji z dnia [...] i poświadczonej jej podpisem, skan w/w decyzji strona otrzymała w dniu 23 stycznia 2018 r. Natomiast skargę na tą decyzję A. K. wniosła w dniu 31 stycznia 2018 r., składając ją osobiście w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, iż za datę ustania uchybienia przyczyny do wniesienia skargi przyjąć należy datę 1 grudnia 2017 r., to jest datę, w której skarżąca w sposób bezsporny dowiedziała się o fakcie wydania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. decyzji z dnia [...] utrzymującej w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji, oraz o fakcie doręczenia tej decyzji w trybie art. 44 k.p.a. Tym samym 7 dniowy termin, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. rozpoczął swój bieg w dniu 2 grudnia 2017 r. i upłynął w dniu 8 grudnia 2017 r. Natomiast przedmiotowy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został przez skarżącą wniesiony dopiero w dniu 27 marca 2018 r. (data nadania wniosku w UP Łódź 7 - k. 34 akt sądowych), a więc z uchybieniem terminu prawem przewidzianego.

Na marginesie wskazać należy, iż nawet gdyby przyjąć za datę ustania uchybienia terminu, datę otrzymania przez skarżącą skanu zaskarżonej decyzji, a więc datę 23 stycznia 2018 r., to okoliczność ta nie wpływa na wynik niniejszego rozstrzygnięcia, gdyż w takiej sytuacji przedmiotowy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, również uznać należałoby za wniesiony z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 88 w zw. z art. 87 § 1 p.p.s.a orzekł jak w postanowieniu.

a.l.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze