Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Dnia 24 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Alberciak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 24 listopada 2009 roku wniosku B. H. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi B. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu. Tp.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2009 r., sygn. akt III SA/Łd 312/09 oddalił skargę B. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] wydaną w przedmiocie dodatku mieszkaniowego.

W dniu 12 sierpnia 2009 r. skarżąca złożyła w Biurze Podawczym Sądu wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia powyżej powołanego wyroku. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 31 sierpnia 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 30 akt sądowych).

W dniu 3 września 2009 r. B. H. złożyła w Biurze Podawczym Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Postanowieniem Referendarza Sądowego z dnia 10 września 2009 r. , sygn. akt III SA/Łd 312/09 skarżącej przyznano prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie radcy prawnego z urzędu. W pozostałym zakresie wniosek oddalono z uwagi na fakt, iż skarżąca korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych.

Pismem procesowym z dnia [...] r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Ł. poinformowała tutejszy Sąd o wyznaczeniu dla skarżącej pełnomocnika z urzędu - radcę prawnego D. C.

Pismem procesowym z dnia 30 września 2009 r. radca prawny D. C. przedłożył pełnomocnictwo procesowe udzielone mu przez B. H., w dniu 29 września 2009 r.

W dniu 26 października 2009 r. radca prawny D.C. działając w imieniu B.H. złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Do wniosku strona skarżąca nie załączyła skargi kasacyjnej..

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Wniosek podlega odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W myśl art. 87 § 1

p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. (art. 87 § 4 p.p.s.a.)

Natomiast przepis art. 88 p.p.s.a. stanowi, iż spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie termin sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie Sąd uznał, iż nie został dochowany termin, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. Jak już wcześniej wskazano, powołany powyżej przepis dopuszcza siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, liczony od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Praktyka stosowania instytucji przywrócenia terminu wskazuje na pewne problemy związane z możliwością realizowania swoich uprawnień przez pełnomocników ustanawianych z urzędu. Zdarza się bowiem często, iż prawomocne postanowienie o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu dociera do indywidualnie wskazanego pełnomocnika już po upływie terminu do dokonania danej czynności procesowej. Za zasadny zatem należy uznać pogląd orzecznictwa, że przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia kasacji, a nie w dniu, w którym dowiedział się o wyznaczenia go pełnomocnikiem z urzędu. (podobn. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze 2005, s. 217).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze