Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta B. w przedmiocie ustalenia zasad postępowania w związku z nabywaniem praw do emerytury przez pracowników Urzędu Miasta B.
Sentencja

Dnia 22 kwietnia 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Nowacki po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Miasta B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia zasad postępowania w związku z nabywaniem praw do emerytury przez pracowników Urzędu Miasta B. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. a.ł.

Uzasadnienie

W dniu 16 marca 2015 roku Wojewoda [...] wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na zarządzenie Burmistrza Miasta B. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie ustalenia zasad postępowania w związku z nabywaniem praw do emerytury przez pracowników Urzędu Miasta B.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta B. wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Wskazał, że zarządzeniem z dnia [...], Nr [...] Burmistrz Miasta B. uchylił zaskarżone zarządzenie z dnia [...], Nr [...].

Zarządzeniem z dnia 7 kwietnia 2015 roku Przewodniczący Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał stronę skarżącą do wypowiedzenia się w terminie 7 dni, czy wobec wydania przez Burmistrza Miasta B. zarządzenia z dnia [...], Nr [...] uchylającego w całości zaskarżone zarządzenie z dnia [...], Nr [...] popiera wniesioną skargę, czy też ją cofa, pod rygorem uznania, że skargę popiera.

W piśmie procesowym z dnia 16 kwietnia 2015 roku pełnomocnik Wojewody [...] działając w oparciu o treść art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.) dalej p.p.s.a., oświadczył, że cofa wniesioną skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Postępowanie w sprawie należało umorzyć.

Zgodnie z treścią art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie natomiast do treści art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, w rozpoznawanej sprawie należy uznać, że strona skarżąca skutecznie cofnęła skargę. Sąd nie stwierdził bowiem zaistnienia przesłanek, które dają podstawy do stwierdzenia, że cofnięcie skargi jest niedopuszczalne. Cofnięcie niniejszej skargi nie spowoduje bowiem obejścia przepisów prawa ani nie spowoduje utrzymania w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z powyższych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 60 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowoadministracyjne.

a.ł.

Strona 1/1