Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Referendarz Sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, w Wydziale III - Robert Adamczewski po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego M.M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi A.P. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] znak [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia przyznać radcy prawnemu M.M., prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego A. w Ł. przy ul. B. 1c, lok. 3, kwotę 221,40 (dwieście dwadzieścia jeden 40/100) złotych, obejmującą podatek od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu sądowym skarżącemu A.P. i nakazać wypłacenie powyższej kwoty radcy prawnemu M.M. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi U.K.

Inne orzeczenia o symbolu:
6335 Zwrot nienależnego świadczenia
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

III SA/Łd 584/15

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 29 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę A.P. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

W dniu 17 sierpnia 2015 r. skarżący sformułował wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego na urzędowym formularzu "PPF". Postanowieniem z dnia 1 września 2015 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i umorzono postepowanie w pozostałym zakresie.

Okręgowa Izba Radców Prawnych poinformowała, że pełnomocnikiem skarżącego w niniejszej sprawie ustanowiono radcę prawnego M.M..

W dniu 5 listopada 2015 r. radca prawny M.M. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo zawierające opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie, wnosząc o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu według norm przepisanych oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone ani w całości, ani w części.

Referendarz Sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) wyznaczony radca prawny otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W myśl § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 490) stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w innej sprawie niż wymienione w lit. a i b - 240 zł. Ustęp 2 pkt 2 lit b stanowi natomiast, że za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej stawka ta wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam radca prawny w drugiej instancji - 75% tej stawki, nie mniej jednak niż 120 zł.

W niniejszej sprawie, w dniu 5 listopada 2015 r. radca prawny M.M. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi pismo zawierające opinię o braku podstaw do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Łd 585/15 oddalającego skargę A.P. na postanowienie Wojewody[...] z dnia [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Pismo to zawierało wniosek o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, wraz z oświadczeniem, że do dnia dzisiejszego koszty te nie zostały opłacone przez mocodawcę.

W rozpoznawanej sprawie wynagrodzenie pełnomocnika za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 180 zł (75% stawki minimalnej). Wynagrodzenie to, zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia, podwyższono o wartość podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Wobec powyższego, uwzględniając wniosek pełnomocnika skarżącego, stosownie do § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) i ust. 2 pkt 2 lit b oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz na podstawie art. 205 § 2 i art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

U.K.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6335 Zwrot nienależnego świadczenia
Inne orzeczenia z hasłem:
Prawo pomocy
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda