Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty cła podlegającej retrospektywnemu zaksięgowaniu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Hałabis po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. P. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] sierpnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty cła podlegającej retrospektywnemu zaksięgowaniu - w zakresie sprzeciwu skarżącego od postanowienia referendarza sądowego z dnia 17 marca 2016 r. o odmowie przyznania prawa pomocy p o s t a n a w i a: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie strona 1/7

W dniu 15 września 2015 r. (data wniesienia skargi do organu) P. P. prowadzący Firmę Handlowo-Usługową J. A. C. w J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] sierpnia 2015 r. w przedmiocie określenia kwoty cła podlegającej retrospektywnemu zaksięgowaniu. W skardze zawarto również wniosek o zwolnienie skarżącego od opłat sądowych.

Z oświadczenia złożonego na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz nadesłanych na wezwanie dokumentów wynika, że skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, a utrzymuje się z dochodów z prowadzonej w formie agencji celnej działalności gospodarczej. Z tego tytułu osiąga miesięczny dochód w wysokości "do [...] zł netto", z czego na koszty wynajmu mieszkania i opłaty eksploatacyjne wydatkuje kwotę [...]zł, zaś na wyżywienie przeznacza kwotę [...]zł. Obecnie w stosunku do niego prowadzone są postępowania egzekucyjne w toku których zajęto jego majątek, a stan blokad na rachunkach bankowych przekracza kwotę [...]mln zł. Nie posiada nadto żadnego majątku nieruchomego, ani żadnych zasobów finansowych (oszczędności, papierów wartościowych, innych praw majątkowych), posiada natomiast jedynie samochód osobowy marki C. G. V. z [...] r.

W wykonaniu wezwania referendarza sądowego pełnomocnik skarżącego nadesłał wyciągi z dwóch rachunków bankowych, faktury za energię elektryczną i gaz, zeznania podatkowe dot. podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2013 i 2014, deklaracje podatku VAT za okres od maja do października 2015 r., postanowienie prokuratora z dnia [...] marca 2015 r. o zabezpieczeniu majątkowym, zawiadomienie z dnia [...] lutego 2015 r. Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanym wpisie, podsumowanie księgi przychodów i rozchodów (obejmujące okres styczeń-październik 2015 r. i maj-październik 2015 r.), tytuły egzekucyjne, zawiadomienia o zajęciu rachunków bankowych, umowę najmu lokalu mieszkalnego (część tych dokumentów została złożona w sprawie sygn. I SA/Lu [...] tut. Sądu). Ponadto skarżący złożył oświadczenie, że mieszkanie położone w J. sprzedał w styczniu 2015 r., zaś nieruchomość położoną w R. wynajmuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Wartość posiadanego samochodu osobowego skarżący określił na [...] zł.

Postanowieniem z dnia 17 marca 2016 r. Starszy Referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy.

W ocenie referendarza wniosek skarżącego nie mógł zostać uwzględniony ze względu na szereg wątpliwości dotyczących jego sytuacji majątkowej i dochodowej, które nie zostały należycie wyjaśnione. Udzielone przez stronę informacje na temat sytuacji majątkowej i dochodowej nie tworzą jasnego obrazu jej zdolności płatniczych. Referendarz podważył wiarygodność podanej przez skarżącego wysokości dochodów zwracając uwagę na prowadzoną przez skarżącego działalność gospodarczą, która wykazuje wprawdzie straty, ale przy wysokim poziomie przychodów. Wskazał na posiadane przez skarżącego - a nie wykazane we wniosku i złożonych dokumentach - składniki majątkowe w postaci niezabudowanej nieruchomości i udziałów w spółce. Jednocześnie poddał w wątpliwość fakt przedstawienia przez skarżącego wyciągów z wszystkich posiadanych przez niego rachunków bankowych. Ostatecznie referendarz stwierdził, że skarżący nie przedstawił swojej sytuacji materialnej w sposób wyczerpujący, lecz zrobił to w sposób wybiórczy i fragmentaryczny, co nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy.

Strona 1/7