Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej długu celnego
Sentencja

Dnia 14 sierpnia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, po rozpoznaniu w dniu 14 sierpnia 2013 roku na posiedzeniu nieja Leszczyń wnym sprawy ze skargi A.L. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. P. z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej długu celnego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę A. L. Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia [...] stycznia 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej długu celnego. Od tego postanowienia skarżący pismem, które wpłynęło do tut. sądu w dniu [...] kwietnia 2013 r. wniósł sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia [...] czerwca 2013 r. odrzucił skargę kasacyjną A. L.

Pismem z dnia 22 czerwca 2013 r. skarżący wniósł zażalenie na postanowienie sądu z dnia [...] czerwca 2013 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. - zwanej dalej p.p.s.a.) zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, a przepis art. 175 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 175 § 2 p.p.s.a. skargę kasacyjną może wnieść: prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka, a sporządzić: sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem. Skargę kasacyjną w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami może sporządzić także doradca podatkowy, a w sprawach własności przemysłowej - rzecznik patentowy (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

Sporządzenie zażalenia osobiście przez stronę nieposiadającą wskazanych wyżej kwalifikacji stanowi brak zażalenie przesądzający o jej niedopuszczalności. Brak ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. Jeśli więc zażalenie zostało wniesione z naruszeniem art. 194 § 4 p.p.s.a. sąd zobligowany jest je odrzucić bez wzywania do usunięcia braków. Ponieważ skarżący nie jest adwokatem, radcą prawnym bądź innym podmiotem wskazanym w § 2 lub § 3 art. 175 p.p.s.a. sporządzone przez niego zażalenie obarczone jest brakiem, który czyni je niedopuszczalnym.

W związku z powyższym zażalenie skarżącego z dnia 22 czerwca 2013 r. należało odrzucić. Zgodnie bowiem z art. 178 p.p.s.a., który do zażaleń stosuje się odpowiednio na podstawie art. 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z przytoczonych wyżej względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na podstawie art. 197 § 2 w związku z art. 178 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

Strona 1/1