Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Ryckiego w przedmiocie : zmiany uchwały nr XLIII/183/09 Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak, Sędziowie Sędzia SO del. Robert Hałabis,, Sędzia WSA Ewa Ibrom (sprawozdawca), Protokolant Referent stażysta Paweł Soczyński, po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Powiatu Ryckiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr LXIII/267/10 w przedmiocie : zmiany uchwały nr XLIII/183/09 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego. p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie strona 1/2

Uchwałą Nr LXIII/267/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r. Rada Powiatu w Rykach dokonała zmiany Uchwały Nr XLIII/183/09 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego.

Pismem z dnia 14 czerwca 2011 r. Wojewoda Lubelski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na powyższą uchwałę oraz uchwałę Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr XLIII/183/09, ustalającą rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego i uchwałę tego samego organu z dnia 21 lutego 2011 r., Nr IV/27/11, w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/183/09 Rady Powiatu w Rykach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego, domagając się stwierdzenia ich nieważności.

W ocenie Wojewody Lubelskiego zaskarżone uchwały zostały wydane z istotnym naruszeniem prawa, w szczególności art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 ze zm., dalej - Prawo farmaceutyczne). Zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego (ust. 2).

Zdaniem Wojewody uchwała Nr XLIII/183/09 Rady Powiatu w Rykach, jak również późniejsze uchwały ją zmieniające, nie spełnia ustawowych wymagań zagwarantowania mieszkańcom powiatu dostępności do leków w porze nocnej oraz w niedziele i święta, ponieważ nie zawiera postanowień o dyżurach nocnych i świątecznych aptek na terenie powiatu. Tym samym regulacje uchwały nie wypełniają zakresu upoważnienia ustawowego.

Wymienione uchwały stanowią, że dostępność świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i dni wolne od pracy zapewniają apteki dyżurujące na terenie Dęblina i Ryk zgodnie z harmonogramami zatwierdzonymi przez Zarząd Powiatu na dany rok kalendarzowy odrębnie dla każdego z miast. W ocenie Wojewody, postanowienia te oznaczają niedopuszczalną cesję na rzecz Zarządu Powiatu przypisanych radzie przez ustawodawcę kompetencji do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek w części w zakresie dyżurów w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego zastrzega kompetencje do ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rzecz powiatu zarówno w zwykłych warunkach, jak i w zakresie dyżurów. Kompetencja ta nie może zostać scedowana na zarząd powiatu.

Wojewoda podniósł również, że zaskarżone uchwały naruszają art. 94 ust. 2 Prawa farmaceutycznego, ponieważ prowadzą do wyłączenia przewidzianego tym przepisem obowiązku zasięgania opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin na terenie powiatu i samorządu aptekarskiego o projekcie rozkładu godzin pracy aptek w części dotyczącej dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Strona 1/2