Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, w zakresie zwrotu uiszczonego wpisu od skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jadwiga Pastusiak po rozpoznaniu w dniu 28 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2010 r., znak: [...], w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, w zakresie zwrotu uiszczonego wpisu od skargi postanawia: zwrócić z urzędu skarżącemu uiszczony wpis od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 6 lipca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił skargę B. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2010 r., znak: [...], w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia. Postanowienie stało się prawomocne dnia 14 sierpnia 2010 r.

Zgodnie z treścią art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.; dalej jako: p.p.s.a.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

W związku z powyższym Sąd na podstawie cytowanego przepisu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1