Skarga M. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty cła;
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Ławniczak po rozpoznaniu w dniu 05 maja 2010r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] października 2009r. Nr [...] w przedmiocie określenia niezaksięgowanej kwoty cła; postanawia zawiesić postępowanie. /-/ M. Ławniczak

Uzasadnienie

Korespondencja (odpis skargi oraz odpowiedzi na skargę) skierowana do uczestnika postępowania (T. H.) na adres znany Sądowi z akt administracyjnych (...) została zwrócona do nadawcy. Zagraniczny urząd pocztowy jako przyczynę niedoręczenia wskazał "Inconnu/Adresse insuffisante", co stosownie do art. RL 147 pkt 8.1 umowy międzynarodowej sporządzonej w Bernie dnia 25 stycznia 2005 roku - Regulamin Poczty Listowej, Światowy Związek Pocztowy (Dz.U. z 2007r. nr 108, poz. 744) oznacza, że adresat pozostaje nieznany, adres jest niewystarczający.

Pismem z dnia 24 lutego 2010 roku wezwano Skarżącego do wskazania aktualnego adresu uczestnika postępowania. W piśmie wyjaśniono, że w przypadku barku możliwości wywiązania się z tego obowiązku, Skarżący powinien rozważyć możliwość wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie kuratora w trybie art. 78 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) i to w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem zawieszenia postępowania.

Skarżący nie odpowiedział na skierowane do niego wezwanie; ani nie wskazał adresu uczestnika postępowania ani nie wystąpił z wnioskiem o ustanowienia kuratora.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 78 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.) jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczona skarga lub inne pismo w postępowaniu sądowym albo orzeczenie wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający.

Brak aktualnego adresu uczestnika postępowania skutkujący niemożnością zawiadomienia go o toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, powoduje, że sprawie nie można nadać dalszego biegu. Z kolei Skarżący, pomimo upływu zakreślonego terminu, nie wystąpił z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane.

Podkreślić należy, że ustanowienie kuratora procesowego może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej. Zatem fakt, że Skarżący nie wystąpił z przedmiotowym wnioskiem uzasadnia zawieszenie postępowania (art. 125 §1 pkt 3 p.p.s.a.).

Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 130 §1 p.p.s.a. sąd umarza postępowanie zwieszone z przyczyny, o której mowa w art. 125 §1 pkt 3 p.p.s.a., jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

Wobec powyższego, na podstawie art. 125 §1 pkt 3 oraz art. 131 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

/-/ M. Ławniczak

Strona 1/1