Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej
Sentencja

Dnia 18 września 2012 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Koś po rozpoznaniu w dniu 18 września 2012 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi DK na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 lipca 2012 r. strona skarżąca wniosła skargę na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej, bowiem skierowanej na orzeczenie organu I instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270.) - dalej p.p.s.a., sąd odrzuca skargę jeżeli wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Na podstawie art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć taką sytuacje, iż stronie nie przysługuje, żaden środek zaskarżenia, który służył skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Z powyższego wynika, że skargę do sądu administracyjnego można wnieść od decyzji wydanej przez organ II instancji po rozpatrzeniu środka odwoławczego od decyzji wydanej przez organ I instancji.

W przedmiotowej sprawie decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego zawierała prawidłowe pouczenie, z którego wynika, że od decyzji organu I instancji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji I instancji.

Pomimo takiego pouczenia skarżący wniósł skargę na decyzję WWITD, która jest decyzją I instancyjną, a od takiej decyzji skarga do sądu administracyjnego nie przysługuje.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż wniesienie skargi na decyzję organu pierwszej instancji jest niedopuszczalne.

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego