Sprawa ze skargi Organizacji A na czynność Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uprawnień i obowiązków Inspektorów Transportu Drogowego wynikających z przepisów prawa
Sentencja

Dnia 25 lipca 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2013 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Organizacji A na czynność Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uprawnień i obowiązków Inspektorów Transportu Drogowego wynikających z przepisów prawa postanawia: odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie strona 1/3

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga Organizacji A na "czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wynikających z przepisów prawa", wykonane podczas kontroli przewozów, w postaci:

- żądania od kierujących taksówkami, podczas kontroli przewozów, okazania: dokumentów potwierdzających bark przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, a ponadto dokumentu "świadectwo legalizacji" taksometru;

- ukarania kierowcy, P. B.: mandatem karnym na kwotę [...] zł za nieposiadanie przy sobie dokumentów - badań psychologicznych i lekarskich; mandatem karnym na kwotę [...] zł za nieokazanie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań legalizacji taksometru względem pojazdu;

- wszczęcia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie, czy kierowca posiada ważne badania psychologiczne i lekarskie;

- przetwarzania danych osobowych P. B. i E. K. ze zbioru danych dotyczących zatrudnienia, w związku z żądaniem od przedsiębiorcy przesłania kopii dokumentów: badań psychologicznych i lekarskich oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumentu potwierdzającego co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie wykonywania tego transportu.

Strona skarżąca zarzuciła czynnościom wykonanym przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego naruszenie: art. 6 k.p.a., art. 50 pkt 1 lit. a, art. 56, art. 83 ust. 1, art. 84, art. 87, art. 89 ust. 1, art. 89a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.; dalej: u.t.d.), art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), a także art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.), wnosząc o rozpatrzenie skargi na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej: p.p.s.a.).

W uzasadnieniu strona wskazała, że dnia 26 marca 2013 r. inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolę wykonywania transportu drogowego taksówką i na podstawie art. 89 ust. 1 u.t.d., na postoju taksówek "[...]" przy ul. [...] w G., przeprowadzili kontrolę dokumentów kierowców taksówek, a na podstawie art. 74 ust. 1 u.t.d. oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego sporządzili protokoły kontroli: [...], [...]. Z dokumentów tych wynika, że funkcjonariusze Inspektoratu przeprowadzili kontrolę dokumentów służących do przewozu osób - taxi i żądali okazania: prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, licencji, dowodu osobistego, a ponadto badań psychologicznych i lekarskich oraz "świadectwa legalizacji" taksometru. Kierowca P. B. został ukarany mandatami karnymi: na kwotę [...] zł za nieposiadanie przy sobie dokumentów - badań psychologicznych i lekarskich oraz na kwotę [...] zł za nieokazanie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań legalizacji taksometru względem pojazdu. Poza tym zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie, czy kierowca posiada ważne badania psychologiczne i lekarskie. Ponadto z pism z dnia 5 i 10 kwietnia 2013 r., skierowanych do Przedsiębiorstwa B w G., wynika, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego żądał przesłania kserokopii dokumentów stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy taksówki przez P. B., ważne na dzień kontroli, tzn. na 26 marca 2013 r., a także przesłania kserokopii orzeczenia lekarskiego i psychologicznego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem lub dokumentu potwierdzającego co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie wykonywania tego transportu kierowcy E. K.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6039 Inne, o symbolu podstawowym 603
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego