Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: , Przewodniczący Sędzia WSA Bożena Dziełak (sprawozdawca), po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. N. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi B. N. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] czerwca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia odrzucić wniosek o przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

Uzasadnienie strona 1/2

Skarżąca - B.N. , reprezentowana przez radcę prawnego B.F., złożyła skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z [...] czerwca 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jako załączniki do skargi wskazane zostały pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej oraz dowód uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Jednak faktycznie do skargi dołączono jedynie potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej i potwierdzenie uiszczenia wpisu od skargi.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 26 września 2013 r., Sąd pismem z 30 września 2013 r. wezwał pełnomocnika Skarżącej do usunięcia braku formalnego skargi, tj. do złożenia w terminie 7 dni oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Przesyłkę zawierającą wezwanie doręczono pełnomocnikowi Skarżącej 3 października 2013 r. (k. 18).

Przy piśmie z 16 października 2013 r., w odpowiedzi na wezwanie Sądu, pełnomocnik Skarżącej nadesłał pełnomocnictwo do reprezentowania Skarżącej m.in. przed sądami administracyjnymi. Wskazał, że nadsyła kolejny odpis pełnomocnictwa udzielonego mu przez Skarżącą.

Natomiast pismem z 24 października 2013 r. pełnomocnik Skarżącej wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia powyższego braku formalnego skargi. Wyjaśnił, że podczas przeglądania akt sprawy 18 października 2013 r. zauważył brak pełnomocnictwa przy skardze. Jego zdaniem, przyczyny, dla których odpis pełnomocnictwa nie znalazł się przy egzemplarzu skargi dostarczonym do Sądu, są trudne do ustalenia, ponieważ kopia pełnomocnictwa znajduje się przy egzemplarzu skargi będącej w posiadaniu pełnomocnika. Brak egzemplarza pełnomocnictwa w przesłanej do Sądu skardze jest przeoczeniem pracownika sekretariatu. Pełnomocnik Skarżącej podkreślił, iż pełnomocnictwo wymieniono w wykazie załączników do skargi, do której dołączono potwierdzenie zapłacenia opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa. Organ interpretacyjny nie powiadomił go o braku pełnomocnictwa wśród załączników.

Pełnomocnik Skarżącej wyjaśnił ponadto, że po wpłynięciu wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi, pracownik sekretariatu kancelarii prawnej, przez przeoczenie, dołączył je do innych akt postępowania sądowoadministracyjnego Skarżącej (sygn. akt I OSK 445/13 oraz I OSK 1038/12) i dopiero po wyjaśnieniach dokonanych w tamtych sprawach, stosowne pełnomocnictwo przesłano do Sądu przy piśmie z 16 października 2013 r.

Do wniosku o przywrócenie terminu załączono odpis pełnomocnictwa wraz z oświadczeniem Skarżącej, iż w całości potwierdza czynności dokonane przez pełnomocnika. Do wniosku dołączono również oświadczenie pracownika kancelarii - K. J. , że jako osoba odpowiedzialna w dniach 2-4 października 2013 r. za przyporządkowanie wpływającej korespondencji do konkretnej sprawy błędnie skierowała wezwanie do przedłożenia pełnomocnictwa Skarżącej do innej sprawy sądowoadministracyjnej tj. sprawy o sygn. akt I OSK 445/13 oraz I OSK 1038/12.

Strona 1/2