Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA - Marcin Miemiec po rozpoznaniu w dniu 26 października 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku "A" Sp. z o.o. we W. o przywrócenie terminu do złożenia skargi podpisanej przez osobę prawidłowo umocowaną i do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi "A" Sp. z o.o. we W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe postanawia: odmówić przywrócenia terminu.

Uzasadnienie strona 1/2

W dniu [...] r. wpłynęła do Sądu skarga "A" Sp. z o.o. we W. na wskazaną w sentencji niniejszego postanowienia decyzję. Skarga ta została podpisana przez doradcę podatkowego.

Zarządzeniem z dnia [...] r. wezwano stronę skarżącą do uzupełnienia braków skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi - przez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 221 zł, a także - wobec faktu, że doradca podatkowy nie może być pełnomocnikiem strony w sprawach skarg na decyzje organów celnych - do potwierdzenia czynności procesowej tj. wniesienia skargi, przez jej podpisanie w sekretariacie Sądu lub też przesłanie do Sądu skargi podpisanej przez osobę upoważnioną do działania w imieniu skarżącej Spółki oraz do złożenia dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej (np. KRS, statut).

Wezwanie to - przesłane na adres siedziby Spółki - doręczono osobie uprawnionej do odbioru korespondencji [...] r. Siedmiodniowy termin do wykonania wezwania upłynął w dniu [...] r. (poniedziałek).

Pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu [...] r. strona skarżąca reprezentowana przez radcę prawnego - J. P., złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi podpisanej przez osobę prawidłowo umocowaną i do uiszczenia wpisu sądowego, dołączając skargę podpisaną przez radcę prawnego i udzielone mu [...] r. pełnomocnictwo, a także dowód uiszczenia w dniu [...] r. wpisu sądowego.

W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik strony skarżącej wskazał, że w tygodniu między [...] a [...] r. nie było we W. prezesa skarżącej Spółki, dlatego też dopiero w dniu [...] r. radca prawny uzyskał informację od Spółki o odbiorze wezwań. Pełnomocnik podniósł także, iż z uwagi na fakt, że wezwanie Sądu nie zostało przesłane pełnomocnikowi Spółki, który ją pierwotnie reprezentował, lecz na adres siedziby Spółki, pełnomocnik ten nie mógł dopełnić stosownych czynności, ani też wyjaśnić konieczności podpisania skargi przez radcę prawnego lub też bezpośrednio przez osobę reprezentującą Spółkę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a, czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Postanowienie o przywróceniu terminu albo odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 86 § 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 87 § 1, 2 i 4 p.p.s.a pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Strona 1/2