Sprawa ze skargi Wojewody D. na porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem J. a Gminą S. K. w przedmiocie współdziałania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy S. K. w sezonie 2008
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska (sprawozdawca), Sędzia WSA Magdalena Jankowska - Szostak, Marcin Miemiec, Protokolant Halina Rosłan, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 1 marca 2011 r. sprawy ze skargi Wojewody D. na porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem J. a Gminą S. K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie współdziałania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy S. K. w sezonie 2008-2011 postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

W dniu [...] r. Powiat J. zawarł porozumienie z Gminą S. K. w przedmiocie współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy S. K. (Nr [...]).

Pismem z dnia [...] r. Wojewoda D. złożył skargę na omawiane porozumienie zarzucając naruszenie art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.).

Powiat J., przy swym piśmie z dnia [...] r., przesłał odpis uchwały z dnia [...] r. Nr [...] uwzględniającej w całości stanowisko organu nadzoru.

W dniu [...] r. strona skarżąca cofnęła wniesioną skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a."), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Skuteczność cofnięcia skargi uzależniona jest - według art. 60 zdanie 3 p.p.s.a. - od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie dopuszczalności dokonania tej czynności procesowej. Niedopuszczalność cofnięcia skargi stwierdzana jest przy tym jedynie w przypadku ustalenia, że wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W świetle materiału zebranego w sprawie, cofnięcie skargi nie budzi - z tego punktu widzenia - żadnych wątpliwości.

W konsekwencji, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlegało umorzeniu.

Strona 1/1