Wniosek J. N. o wyłączenie sędziego NSA Janusza Nowackiego od orzekania w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 5/07
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, Wydział III w osobie: Sędziego NSA - Teresy Rutkowskiej po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2010 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku J. N. o wyłączenie sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Janusza Nowackiego od orzekania w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 5/07 postanawia 1/ odrzucić zażalenie J. N. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 3 czerwca 2009 r.; 2/ odrzucić zażalenie J. N. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r. R.A.

Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie

III SO/Łd 3/09

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 29 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi pozostawił pismo skarżącego J. N. z dnia 12 marca 2009 r. o wyłączenie sędziego NSA Janusza Nowackiego bez rozpoznania (k. 10-12).

Pismem z dnia 27 maja 2009 r. J. N. złożył zażalenie na powołane zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. (k. 16-19).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 3 czerwca 2009 r. wezwano stronę do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 (sto) złotych w terminie 7 od daty doręczenia odpisu tego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia (k. 36).

Na powyższe zarządzenie, pismem z dnia 1 lipca 2009 r., J. N. wniósł zażalenie (k. 40).

Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 4 listopada 2009 r. (sygn. akt I OZ 1033/09) oddalił zażalenie J. N. (k. 86-88).

W związku z powyższym, ponownie wezwano skarżącego J. N. do uiszczenia należnego od zażalenia wpisu w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia, doręczając mu ponownie odpis zarządzenia z dnia 3 czerwca 2009 r.

Przedmiotowe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 2 grudnia 2009 r.

W wyznaczonym terminie, który upływał w dniu 9 grudnia 2009 r., J. N. nie uiścił wpisu należnego od zażalenia, natomiast pismem z dnia 9 grudnia 2009 r. złożył zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III z dnia 3 czerwca 2009 r. o wezwaniu go do uiszczenia wpisu od zażalenia na zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. W zażaleniu zarzucił, że zarządzenie z dnia 3 czerwca 2009 r. jest niekompletne, albowiem nie zawiera uzasadnienia, brak jest także pouczenia o możliwości zaskarżenia ww. zarządzenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 227 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) [dalej ustawa p.p.s.a.), zażalenie przysługuje na zarządzenie przewodniczącego oraz postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie kosztów sądowych, jeżeli strona nie składa środka odwoławczego co do istoty sprawy.

Podkreślić jednak należy, że w niniejszym postępowaniu skarżący skorzystał już z możliwości zaskarżenia zarządzenia określającego wpis od zażalenia na zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r., wnosząc zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 czerwca 2009 r. oraz, że zażalenie to zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2009 r., sygn. akt I OZ 1033/09. Zarządzenie z dnia 3 czerwca 2009 r. stało się zatem prawomocne i jako takie podlega wykonaniu, co oznacza, iż prawidłowość wskazanego w nim obowiązku skarżącego nie może po raz drugi podlegać badaniu w toku kontroli instancyjnej sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie bowiem z art. 170 ustawy p.p.s.a. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w przypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

Stwierdzić należy, że istota ponownego wezwania J. N. do uiszczenia wpisu od zażalenia, nie polegała już na określeniu wysokości tej opłaty, lecz sprowadzała się jedynie do wykonania prawomocnego już zarządzenia, podjętego w tym przedmiocie w dniu 3 czerwca 2009 r. Tym samym ponowne zażalenie wniesione przez skarżącego J. N. na zarządzenie z dnia 3 czerwca 2009 r. jest niedopuszczalne, a takie zażalenie, w myśl art. 178 ustawy p.p.s.a stosowanego w postępowaniu zażaleniowym na podstawie odesłania zawartego w art. 197 § 2 ustawy p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym (por. w tym zakresie m.in. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2007 r., sygn. akt II OZ 1237/07 i z dnia 26 września 2008 r., sygn. akt II OZ 985/08).

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 197 § 2 powoływanej ustawy, orzekł jak w punkcie 1 postanowienia.

W następnej kolejności ocenie Sądu podlegał fakt nieuiszczenia przez J. N. w terminie do 9 grudnia 2009 r. wpisu od zażalenia na wydane w tej sprawie zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2009 r. pozostawiające pismo J. N. z dnia 12 marca 2009r. o wyłączenie sędziego NSA Janusza Nowackiego bez rozpoznania.

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Jak już wskazano wyżej, skarżący na podstawie prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III z dnia 3 czerwca 2009 r. został wezwany do uiszczenia wpisu od zażalenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i ponownie pouczony o skutkach nieuiszczenia wpisu.

Ponieważ w wyznaczonym terminie wpis od zażalenia na zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. nie został uiszczony, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. odrzucił zażalenie wniesione przez J. N. (punkt 2 sentencji postanowienia).

R.A.

Strona 1/1
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne