Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: , Przewodniczący Sędzia WSA Alojzy Skrodzki, po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. SA z siedzibą w W. o zwrot kosztów postępowania w związku z uwzględnieniem przez organ skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia zasądzić od Ministra Finansów na rzecz P. SA z siedzibą w W. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego

Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów
Uzasadnienie

III SO/Wa 54/11

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z 26 września 2011 r. Skarżąca - P. SA z siedzibą w W. , działając przez pełnomocnika - dor.pod. P. S. , wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z [...] lipca 2011 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej interpretacji oraz o zasądzenie kosztów postępowania. Skarżąca uiściła wpis sądowy w wysokości 200 zł.

Przekazując powyższą skargę Sądowi Minister Finansów przekazał równocześnie interpretację indywidualną z [...] listopada 2011 r. wydaną w wyniku uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, z póżn. zm.; dalej powoływanej jako: “P.p.s.a."). Interpretacją tą Minister Finansów zmienił zaskarżoną interpretację z [...] lipca 2011 r. w ten sposób, iż uznał stanowisko Skarżącej za prawidłowe. Interpretację indywidualną wydaną w wyniku uwzględnienia skargi doręczono pełnomocnikowi Skarżącej 7 listopada 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 P.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy, co też Minister Finansów uczynił wydając [...] listopada 2011 r. interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko Skarżącej za prawidłowe.

Z chwilą doręczenia interpretacji z [...] listopada 2011 r. pełnomocnikowi Skarżącej, co nastąpiło 7 listopada 2011 r., przestał zatem istnieć przedmiot skargi, jakim była interpretacja indywidualna z 22 lipca 2011 r.

Uwzględnienie skargi przez organ czyni zasadnym orzeczenie o zwrocie kosztów postępowania. Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 P.p.s.a. zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 P.p.s.a.

W niniejszej sprawie do kosztów tych, na mocy art. 205 § 2 i § 4 P.p.s.a. oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed

III SO/Wa 54/11 sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. nr 31, poz. 153), zalicza się wynagrodzenie doradcy podatkowego w wysokości 240 zł i opłatę skarbową od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika w wysokości 17 zł oraz wpis sądowy określony stosownie do § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.) w kwocie 200 zł.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a postanowił jak sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6110 Podatek od towarów i usług
6560
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Finansów