Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie certyfikatu na znak bezpieczeństwa postanowił: umorzyć zawieszone postępowanie
Sentencja

Dnia 18 stycznia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia [...] października 2001 r., Nr [...] w przedmiocie certyfikatu na znak bezpieczeństwa postanowił: umorzyć zawieszone postępowanie

Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Inspekcji Handlowej
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej jako p.p.s.a.) zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie. Jako przyczynę uzasadniającą zawieszenie wskazał brak prawidłowego adresu skarżącego i na skutek tego niemożność nadania sprawie dalszego biegu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 3 tej ustawy, Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. Natomiast w myśl art. 130 § 1 zd. 1 p.p.s.a., Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jak również z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu.

W niniejszej sprawie, pomimo upływu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania, nie został zgłoszony wniosek o jego podjęcie. Sąd nie stwierdził również okoliczności, które uzasadniałyby podjęcie i dalsze prowadzenie postępowania.

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 130 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Inspekcji Handlowej