Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Kozicka po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a: odrzucić wniosek

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 22 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę K.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Odpis wyroku został doręczony ustanowionemu z urzędu pełnomocnikowi strony skarżącej w osobie adwokata M.K. w dniu 22 sierpnia 2016 r. Następnie w dniu 21 września 2016 r. skarżąca nadała wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w celu sporządzenia skargi kasacyjnej wskazując, że jej sprawa nie była "należycie broniona". Do wniosku dołączyła osobistą skargę kasacyjną, która została odrzucona postanowieniem z dnia 20 października 2016 r. Odpis postanowienia z dnia 20 października 2016 r. został doręczony pełnomocnikowi w dniu 2 listopada 2016 r. W dniu 4 listopada 2016 r. pełnomocnik przeglądał akta sprawy.

Pismem z dnia 9 listopada 2016 r. (nadanym w dniu 10 listopada 2016 r.) pełnomocnik wniósł o przywrócenie terminu do złożenia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej wraz z opinią. Uzasadniając zachowanie terminu do złożenia wniosku podniósł, że w dniu 3 listopada 2016 r. powziął informację, że Sąd nie rozpoznał wniosku o zmianę pełnomocnika i żadnego rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie podjął. Natomiast wniosek składa w dniu 10 listopada 2016r, zatem w jego ocenie zachował termin siedmiodniowy termin do jego złożenia.

Pełnomocnik wskazał, że przejrzał akta sprawy przed rozprawą oraz zawiadomił skarżącą o treści wyroku i przesłał uzasadnienie. Stwierdził, że skarżąca domagała się sporządzenia skargi kasacyjnej. Pełnomocnik poinformował skarżącą, że nie widzi podstaw do jej sporządzenia oraz że sporządzi opinię, zaś skarżąca będzie mogła złożyć wniosek o wyznaczenie innego pełnomocnika, który Sąd rozpozna. Podniósł, że mimo lakoniczności wniosku skarżącej Sąd nie podjął w tym zakresie żadnego rozstrzygnięcia. W jego ocenie nie ma on obowiązku przewidywania wszystkich możliwych do wystąpienia i mało prawdopodobnych sytuacji. Zaznaczył, że skoro skarżąca skutecznie złożyła wniosek o zmianę pełnomocnika, to nie był on zobowiązany do sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Jego zdaniem przed upływem terminu do sporządzenia skargi kasacyjnej (opinii) wiedział o tym, że skarżąca wniosła o zmianę pełnomocnika i mógł przewidywać, że ten wniosek będzie rozpoznany przez sąd administracyjny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Zgodnie z art. 86 § 1 P.p.s.a. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Ponadto stosownie do treści art. 87 § 1 i § 2 P.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze