Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej
Uzasadnienie strona 2/2

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że kwestia terminu dla złożenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej została uregulowana przez ustawodawcę w nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2015 r., poz. 658) poprzez dodanie do art. 177 § 3-6 z tym, że w/w zmiana nie ma zastosowania do postępowań sądowych wszczętych przed 15 sierpnia 2015 r.

Przedmiotowe postępowanie sądowe zostało wszczęte w dniu 26 listopada 2015 r. zatem co do zasady jest możliwe merytoryczne rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie został jednak zachowany siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, który biegnie od daty ustania przyczyny uchybienia terminowi. Pełnomocnik skarżącej wskazał, że ową przyczyną było jego przekonanie, że skarżąca skutecznie złożyła wniosek o zmianę pełnomocnika, co oznacza, że nie jest zobowiązany do sporządzenia przedmiotowej opinii. W tym miejscu należy podkreślić, że odpis postanowienia z dnia 20 października 2016 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej skarżącej został doręczony pełnomocnikowi w dniu 2 listopada 2016 r. (k.112). Wobec powyższego należy wskazać, że przyczyna uchybienia ustała w tym dniu, bowiem zgodnie z art. 67 § 5 P.p.s.a. jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom. Zatem siedmiodniowy termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do sporządzenia opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej, liczony od dnia 2 listopada 2016 r., upłynął w dniu 9 listopada 2016 r. Natomiast pełnomocnik skarżącej nadał pismo zawierające przedmiotowy wniosek w dniu 10 listopada 2016 r., czyli z przekroczeniem ustawowego terminu.

Zgodnie z art. 88 P.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Wobec powyższego, na podstawie art. 88 powołanej ustawy, Sąd postanowił jak sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze