Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku okresowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Edyta Żarkiewicz-Kunicka, , , po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 18 listopada 2011 r. (data złożenia w kancelarii organu odwoławczego) J.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] r., w przedmiocie zasiłku okresowego. Przedmiotowa decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 3 października 2011 r.

W treści skargi J.K. zawarł wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia wskazując, że uchybienie terminu zostało spowodowane jego chorobą.

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił przywrócenia terminu do wniesienia przedmiotowej skargi, uzasadniając, że skarżący nie uprawdopodobnił okoliczności wskazanych we wniosku o przywrócenie tego terminu, dotyczących tego, że uchybienie terminu zostało spowodowane jego chorobą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej P.p.s.a. (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W przedmiotowej sprawie, decyzja organu odwoławczego została doręczona skarżącemu w dniu 3 października 2011 r. Wobec tego termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 2 listopada 2011 r.

Skarga wniesiona przez J.K. pismem z dnia 18 listopada 2011 r., została zatem złożona po upływie terminu do jej wniesienia. Ponadto prawomocnym postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił przywrócenia terminu do wniesienia przedmiotowej skargi z uwagi na to, że skarżący nie uprawdopodobnił okoliczności wskazanych we wniosku o przywrócenie tego terminu.

Wobec powyższego - na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 P.p.s.a. - skargę wniesioną w przedmiotowej sprawie należało odrzucić.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze