Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia wysokości i zobowiązania do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi T.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości i zobowiązania do zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2014 r. Sąd oddalił skargę T.P., orzeczenie stało się prawomocne z dniem 15 stycznia 2015 r.

Profesjonalny pełnomocnik T.P. pismem złożonym w dniu [...] wniósł o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku z dnia 9 grudnia 2014 r.

Stosownie do art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie "P.p.s.a.", uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu po jego ogłoszeniu z zastrzeżeniem § 2, który stanowi, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawach, w których skargę oddalono zgłasza się w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie wniosek pełnomocnika skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku - złożony w dniu [...] - jest oczywiście spóźniony. Z akt sprawy wynika, że 7 - dniowy termin do zgłoszenia przedmiotowego wniosku upłynął bezskutecznie w dniu 16 grudnia 2014 r. Profesjonalny pełnomocnik nie zgłosił natomiast wniosku o przywrócenie tego terminu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 141 § 3 P.p.s.a. orzeczono, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze