Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Wiesław Morys po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. (D.) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie usług opiekuńczych postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi

Uzasadnienie

Skarżący decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z K. otrzymał w dniu [...], zatem ustawowy termin do złożenia skargi upłynął w dniu [...]. Skarżący wniósł osobiście skargę w dniu [...], skarga ta zawierała równocześnie wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Do skargi zostało dołączone zaświadczenie lekarskie, w którym potwierdzono fakt przebywania na leczeniu w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu w K. w dniach od [...] do [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu jest zasadny. Zgodnie z art. 86 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym uzależnione jest zatem od spełnienia określonych przesłanek pozytywnych, których istnienie pozwala na przywrócenie terminu. Przesłanką taką jest bez wątpienia brak winy w uchybieniu terminu, którą należy uprawdopodobnić oraz dokonanie określonej czynności (art. 87 § 2 i 4 p.p.s.a). W ocenie Sądu skarżący w sposób przekonujący wykazał brak winy w uchybieniu terminowi. Z akt sprawy (zwłaszcza z dołączonego zaświadczenia lekarskiego) wynika bowiem, że skarżący przebywał w czasie biegu terminu do wniesienia skargi (od [...] do [...]) na leczeniu. Nadto dopełnił uchybionej czynności.

Przywrócenie terminu może nastąpić jedynie na wniosek, wniosek o przywrócenie terminu do zgodnie z regulacją zawartą w art. 87 § 1 cytowanej ustawy musi być złożony w terminie siedmiu dni od daty ustania przyczyny uchybienia. Oceniając terminowość złożonego w sprawie wniosku należy stwierdzić, iż został on złożony w terminie, złożono go w dniu [...], a pobyt skarżącego w sanatorium zakończył się w dniu [...]. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 87 § 3 (p.p.s.a) został wniesiony za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

Przedstawione okoliczności uzasadniają przywrócenie terminu na mocy art. 86 § 1 cytowanej ustawy, dlatego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1