Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Wiesław Morys Sędziowie Sędzia NSA Szczepan Prax Sędzia WSA Małgorzata Walentek (spr.) Protokolant st. sekretarz sądowy Agnieszka Janecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2010 r. sprawy ze skargi A. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniami z dnia [...] r. oraz [...] r. Prezydent Miasta Z., na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiesił z urzędu postępowanie z wniosków A. R. z dnia [...] r. oraz [...] r. o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wobec toczącego się przed Sądem Okręgowym w G. postępowania z odwołania ww. na uchwałę Zebrania Przedstawicieli Członków [...] Spółdzielni Mieszkaniowej Nr [...] z dnia [...] r. o wykluczeniu go z rejestru członków tej Spółdzielni.

Pismem z dnia [...] r. A.R. wystąpił o podjecie zawieszonych ww. postanowieniami postępowań w związku z uzyskaniem prawa do lokalu mieszkalnego przez M.W., której dotyczyły również wnioski o dodatek mieszkaniowy. Do pisma dołączone zostało zawiadomienie Prezydenta Miasta Z. z [...] r. o wpisaniu na listę oczekujących na mieszkanie komunalne.

Postanowieniem z dnia [...] r. Nr [...] Prezydent Miasta Z. odmówił żądaniu strony, gdyż nie ustała przyczyna zawieszenia. Nie zapadło bowiem rozstrzygnięcie toczącej się przed sądem sprawy w przedmiocie przywrócenia tytułu prawnego do zajmowanego przez wnioskodawcę lokalu mieszkalnego.

Na skutek wniesionego przez A. R. zażalenia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. postanowieniem z dnia [...] r. nr [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w zw. z art. 144 k.p.a. utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie z uwagi na nadal toczące się postępowanie sądowe w sprawie członkostwa strony w [...] Spółdzielni Mieszkaniowej, a więc dotyczącej tytułu prawnego, jaki strona winna była posiadać składając wniosek o dodatek mieszkaniowy. Natomiast w ocenie organu dla uzyskania prawa do dodatku mieszkaniowego przez ww. nie ma znaczenia fakt uzyskania przez zamieszkującą wspólnie z nim M.W. prawa do lokalu mieszkalnego w związku z wpisaniem jej na listę osób oczekujących na mieszkanie komunalne.

A.R. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach na powyższe postanowienie domagając się jego uchylenia. Wskazał, że obecnie wraz z konkubiną M.W. oraz ich wspólną córką oczekuje na mieszkanie. Podniósł, iż spłacił całość zobowiązań z tytułu opłat czynszowych, dlatego uważał, że z konkubiną powinni starać się o mieszkanie, a nie czekać na wyrok eksmisyjny z prawem do mieszkania. Za błędne uznał twierdzenie, że dopiero prawo do mieszkania wynikające z decyzji sądu uprawnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Na rozprawie w dniu 20 lipca 2010 r. skarżący oświadczył, że Sąd Apelacyjny w K. uchylił uchwałę o wykluczeniu go z członkostwa w Spółdzielni w związku z czym postępowanie o przyznanie dodatku mieszkaniowego zostało podjęte i dodatki za sporne w tej sprawie okresy zostały przekazane spółdzielni mieszkaniowej. Domagał się jednak zbadania legalności zaskarżonego postanowienia, gdyż może to mieć wpływ na ewentualne roszczenia cywilne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie należało umorzyć.

W sprawie zaistniała przesłanka skutkująca koniecznością umorzenia postępowania zawarta w dyspozycji art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej P.p.s.a.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze