Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki, , , po rozpoznaniu w dniu 14 października 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni A w M. na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie inspekcji pracy - grzywny w celu przymuszenia w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 maja 2010 r. p o s t a n a w i a przywrócić termin do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gliwicach z 17 maja 2010 r.

Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 17 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę Spółdzielni A w M. na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie inspekcji pracy, grzywny w celu przymuszenia bowiem strona skarżąca nie uiściła wpisu od skargi w terminie wyznaczonym przez Sąd.

W piśmie z dnia [...], zatytułowanym "zażalenie" skarżąca podniosła, iż nie było podstaw do odrzucenia jej skargi ponieważ wpis został przez nią uiszczony w terminie. Skarżąca wskazała, że zarządzenie o wezwaniu do jego uiszczenia otrzymała w dniu 21 kwietnia 2010 r., a wpis został przez nią uiszczony w dniu 28 kwietnia 2010 r., w którym zleciła dokonanie wpłaty gotówkowej na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Sąd uznał opisane pismo za skargę kasacyjną i postanowieniem z dnia 21 czerwca 2010 r. odrzucił ją z uwagi na niedochowanie obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika.

Następnie skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu.

Postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2010 r. Sąd przyznał skarżącej Spółdzielni prawo pomocy w żądanym przez nią zakresie.

Pismem z dnia 2 września 2010 r. Okręgowa Rada Adwokacka poinformowała Sąd o wyznaczeniu dla skarżącej pełnomocnika w osobie adwokata A. M.

W dniu 27 września 2010 r. ustanowiony z urzędu pełnomocnik przedłożył pełnomocnictwo z dnia 20 września 2010 r. udzielone przez Spółdzielnię oraz zgłosił swój udział w sprawie. W tym też dniu upoważniony przez pełnomocnika aplikant adwokacki przeglądał akta sprawy.

Następnie w dniu 27 września 2010 r. pełnomocnik skarżącej złożył skargę kasacyjną od postanowienia tutejszego Sądu z dnia 17 maja 2010 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności procesowej. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że przekroczenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej nastąpiło bez winy skarżącej bowiem nie zatrudnia ani nie pozostaje w żadnym innym stosunku prawnym z radcą prawnym lub adwokatem ponadto nie jest w stanie ponieść kosztów toczącego się postępowania. Zaznaczył jednocześnie, iż niniejsza sprawa wydawała się stronie skarżącej oczywista dlatego konsultując się jedynie z prawnikiem samodzielnie sporządziła pismo zatytułowane zażalenie uznając, że Sąd będzie władny zmienić swoje rozstrzygnięcie. Pełnomocnik wskazał również, że: "złożone przez skarżącą w dniu 20 września 2010 r. oświadczenie, w jednoznaczny sposób wskazuje na zachowanie 7 dniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu". We wskazanym oświadczeniu Spółdzielnia zaznaczyła, że udzieliła adwokatowi pełnomocnictwa w dniu 20 września 2010 r. oraz, że w tym dniu dowiedziała się, iż może on działać w jej imieniu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr. 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie P.p.s.a., przewiduje, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 P.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Ponadto strona winna równocześnie z wnioskiem dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6198 Inspekcja pracy
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Pracy