Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lipca 2010 r. sprawy ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. decyzją z dnia [...] Nr [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania D. K. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - D. W.

Pismem z dnia [...] D. K. wniosła za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. skargę na powyższą decyzję. W skardze tej zarzuciła organom administracji podjęcie rozstrzygnięcia bez uwzględnienia zmiany stanu prawnego w sprawie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. kierując się treścią art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uwzględniło wniesioną skargę i decyzją z dnia [...] Nr [...] uchyliło swoją decyzję z dnia [...] oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji i przyznało D. K. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - D. W. w wysokości 1000 zł. Od decyzji tej skarżąca nie wniosła skargi do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 161 § 1 pkt. 3 wyżej wymienionej ustawy sąd administracyjny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Jak podnosi się w literaturze z wystąpieniem wskazanej przesłanki spotkamy się w przypadku uwzględnienia przez organ skargi w ramach autokontroli (zob. T. Woś /w/ T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2005 r. s.495).

W rozpatrywanej sprawie organ odwoławczy decyzją z dnia [...] uwzględnił wniesioną skargę i uchylił swoją decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji w całości oraz orzekł o istocie sprawy, poprzez przyznanie skarżącej jednorazowej zapomogi pieniężnej z tytułu urodzenia się dziecka, a zatem

Sygn. akt IV SA/Gl 291/10 w występującym stanie faktycznym i prawnym wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania przewidziane przytoczonym powyżej przepisem.

Mając zatem na uwadze powyższe ustalenia należało postanowić jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze