Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Michalik po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

R.Z. w dniu [...] r. złożyła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej, domagając się uchylenia zaskarżonej decyzji w całości i przyznania.

Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. działając na zasadzie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) uwzględniło w całości skargę R.Z. i uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie. Przedmiotowa decyzja jest prawomocna.

Artykuł 161 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi w § 1 pkt. 3, że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe, a w § 2, że postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Ponieważ przedmiotowe postępowanie na skutek uwzględnienia skargi w całości przez organ orzekający stało się bezprzedmiotowe, to zasadnym było orzeczenie o jego umorzeniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Zaliczka alimentacyjna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze