Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Tadeusz Michalik po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 08 lipca 2010 r. sprawy ze skargi E.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia: odmówić przywrócenia skarżącej terminu do wniesienia skargi do Sądu

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 z 2002 r. ze zm.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 § 2 cytowanej ustawy w piśmie zawierającym wniosek o przywrócenie terminu strona powinna uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak jej winy.

Skarżąca swój wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi uzasadniła tym, że po urodzeniu [...] dziecka ([...] r.) przeżywała "bardzo ciężki okres" i nie była w stanie złożyć skargi. Podała, że pełnię sił i władz umysłowych odzyskała dopiero [...] r..

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy zaskarżoną decyzję skarżąca odebrała w miejscu zamieszkania w dniu 11 marca 2010 r. (jak to wynika z pocztowego dowodu jej odbioru). Decyzja ta zawierała ona pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do Sądu. Termin ten skończył się w dniu 12 kwietnia 2010 r.. Skargę do Sądu skarżąca wniosła dopiero w dniu [...] r., a więc z ponad dwutygodniowym opóźnieniem.

Kryterium braku winy, jako przesłana przywrócenia terminu wiąże się z obowiązkiem strony zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu własnych spraw. Brak winy w uchybieniu terminu należy przyjąć wtedy, gdy zainteresowana osoba nie była w stanie przeszkody pokonać (usunąć) przy użyciu sił i środków normalnie dostępnych, nie ryzykując własnym bądź innych zdrowiem, życiem lub narażając siebie bądź innych na poważne straty majątkowe.

Powołane przez skarżącą przyczyny nie są przyczynami takiego rodzaju, iż uniemożliwiały jej zaskarżenie w ustawowym terminie decyzji organu odwoławczego. Świadczą o braku należytej staranności w prowadzeniu własnych spraw. Skarżącą bowiem nie załączyła jakichkolwiek zaświadczeń lekarskich na poparcie swoich twierdzeń - w szczególności - że była ona niezdolna do sporządzenia i wysłania skargi do Sądu. Co więcej twierdzeniom skarżącej przeczą fakty wynikające z akt sprawy, a mianowicie, że była ona zdolna już trzy dni po porodzie, a to w dniu [...] r. sporządzić i podpisać pismo (o absolutnie rzeczowej treści) do SKO w K. (k. 88 akt administracyjnych), jak też sama odebrała w miejscu zamieszkania zaskarżoną decyzję w dniu 11 marca 2010 r..

Zdaniem Sądu w opisanej sytuacji uchybienie terminu było jednoznacznie zawinione przez skarżącą, a zatem skoro tak, to brak jest przesłanek do przywrócenia terminu do złożenia skargi na decyzję organu odwoławczego. Dlatego na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi odmówiono przywrócenia skarżącej uchybionego terminu do wniesienia skargi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Dodatki mieszkaniowe
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze