Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki, , , po rozpoznaniu w dniu 16 września 2010r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę R.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego.

Na skutek wniosku skarżącego z dnia [...] r. został mu doręczony w dniu [...]r. odpis wyżej wskazanego wyroku wraz z jego uzasadnieniem.

W dniu [...] r. R.W. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego.

Postanowieniem z dnia 15 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Postanowienie to zostało jednak uchylne na skutek wniesionego przez skarżącego zażalenia postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2010 r., sygn. akt I OZ 322/10. W postanowieniu tym Naczelny Sąd Administracyjny zawarł również rozstrzygnięcie o przyznaniu skarżącemu prawa pomocy w zakresie ustanowienia radcy prawnego z urzędu.

Pismem z dnia [...] r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w K. poinformowała tutejszy Sąd o wyznaczeniu dla skarżącego pełnomocnika w osobie radcy prawnego A. M.-C.

W dniu [...] r. wyznaczony z urzędu pełnomocnik wniósł skargę kasacyjną od wyżej wskazanego wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. W uzasadnieniu wniosku wskazano, iż pełnomocnik dowiedziała się o jej wyznaczeniu do reprezentowania strony skarżącej w dniu [...] r. W dniu tym bowiem zostało jej doręczone zawiadomienie Okręgowej Izby Radców Prawnych. Zaznaczono, że niedochowanie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nastąpiło bez winy skarżącego, gdyż już samo ustanowienie pełnomocnika z urzędu miało miejsce po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Pełnomocnik wskazała, że dopiero od powiadomienia jej o fakcie wyznaczenia do reprezentowania strony mogła podjąć czynności procesowe w sprawie. Podniosła, że dopiero od tej daty należy liczyć bieg siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu oraz dokonania czynności procesowej, której terminu uchybiono. Do wniosku pełnomocnik dołączyła odpisy koperty oraz zwrotnego potwierdzenia odbioru informacji o jej wyznaczeniu do prowadzenia sprawy. Przedłożone dokumenty potwierdzają dane wskazane we wniosku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Przepis art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr. 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej w skrócie P.p.s.a., przewiduje, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 P.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Ponadto strona winna równocześnie z wnioskiem dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

W ocenie Sądu wymogi formalne skutecznego wniesienia wniosku zostały w niniejszej sprawie spełnione. Skarżący bowiem w trakcie biegu terminu do złożenia skargi kasacyjnej wniósł o przyznanie pełnomocnika z urzędu, który został dla strony ustanowiony już po upływie terminu zaskarżenia wyroku z dnia [...] r. Pełnomocnik, o jego wyznaczeniu do reprezentowania strony skarżącej w niniejszym postępowaniu dowiedziała się z pisma Okręgowej Izby Radców Prawnych w K., które otrzymała w dniu [...] r. W terminie 7 dni od dnia uzyskania powyższej informacji pełnomocnik złożył w tutejszym Sądzie skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Zatem siedmiodniowy termin o którym mowa w art. 87 § 1 P.p.s.a. został zachowany.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 86 § 1 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze