Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax, , , po rozpoznaniu w dniu 24 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2018r. sygn. akt IV SA/Gl 479/18 oddalił skargę G.B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

W piśmie nadanym w dniu 16 sierpnia 2018 r. skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018r. poz. 1302), zwanej dalej jako P.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku lub doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Stosownie do treści art. 83 § 1 P.p.s.a., terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego, to jest regulacji zawartej w art. 110 - 115 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W myśl przepisu art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

W zawiadomieniu o terminie rozprawy skarżąca w pkt 3 została pouczona, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku (art. 141 § 2 P.p.s.a.). Wyrok został ogłoszony na rozprawie w dniu 2 sierpnia 2018 r. Zatem termin do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie jego uzasadnienia upłynął w dniu 9 sierpnia 2018 r. Skarżąca pismo zawierające wniosek nadała w urzędzie pocztowym w dniu 16 sierpnia 2018 r., a zatem po upływie 7-dniowego terminu określonego w art. 141 § 2 P.p.s.a.

Z tych względów, na podstawie art. 141 § 2 i § 3 P.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł jak na wstępie.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze