Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie zasiłku celowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B.-B. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Skarżąca w dniu [...] r. wniosła o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Ponieważ wniosek nie został złożony na urzędowym formularzu, o którym mowa w art. 252 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 z 2002 r., poz. 1270 ze zm.), dlatego zarządzeniem z dnia [...] r. skarżącej przesłano urzędowy formularz PPF celem jego wypełnienia - w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Zarządzenie zostało jej doręczone w trybie art. 73 tego Prawa - z dniem [...] r. W dniu [...] r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do dokonania wskazanej czynności powołując się na swój pobyt poza miejscem zamieszkania. Ponieważ wniosek o przywrócenie terminu nie zawierał wystarczających informacji, które mogłyby uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy skarżącej w uchybieniu terminu, dlatego zarządzeniem z dnia [...] r. została ona wezwana do wyjaśnienia przyczyn uchybienia terminu poprzez wskazanie okresu i adresu pobytu poza miejscem zamieszkania, chwili dowiedzenia się o nieodebraniu przesyłki pocztowej zawierającej wezwanie do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie prawa pomocy przez jej [...], oraz przedstawienie ewentualnych dowodów na powyższe okoliczności (np. bilety związane z wyjazdem), a także wykazanie niemożności poinformowania Sądu o zmianie adresu - w terminie 7 dni. Zarządzenie to, wysłano przesyłką pocztową, którą - po dwukrotnym awizowaniu - uznano za doręczoną w trybie powołanego już art. 73 - z dniem [...]r. Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżąca nie udzieliła odpowiedzi na wezwanie Sądu.

W tym stanie rzeczy, skoro wniosek o przywrócenie terminu nie zawierał wystarczających okoliczności, a skarżąca w wyznaczonym terminie nie złożyła niezbędnych wyjaśnień, dlatego też nie zachodzą warunki do ustalenia, że bez swojej winy nie dokonała ona przedmiotowej czynności w przepisowym terminie.

Z tych względów na podstawie art. 86 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono, jak w sentencji.

SW

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze