Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Stanisław Nitecki, , , po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi postanawia odrzucić wniosek J.Ł. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

J.Ł. pismem z dnia [...] wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego. We wskazanym piśmie skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Stosownie do postanowień art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) spóźniony lub z mocy ustawy wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że z niedopuszczalnością wniosku o przywrócenie terminu spotykamy się wówczas, gdy w ogóle do przekroczenia terminu nie doszło a czynność została dokonana w terminie ustawowym (zob. postanowienie NSA z 23 czerwca 2008 r. sygn. akt I OZ 405/08).

Przedstawione powyżej uwagi mają istotne znaczenie dla niniejszej sprawy, ponieważ skarżący decyzję z dnia [...] otrzymał w dniu [...] a wynika to z daty znajdującej się na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, natomiast skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu [...], a zatem w 30 dniu od dnia otrzymania powyższej decyzji. Oznacza to zarazem, że skarga ta została wniesiona do tutejszego Sądu w terminie, ponieważ zgodnie z treścią art. 53 § 1 wyżej wymienionej ustawy skargę do sądu wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie.

W świetle przedstawionych rozważań złożony wniosek jest bezprzedmiotowy, a tym samym wyczerpane zostały przesłanki odrzucenia wniosku.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze