Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Renata Siudyka, , , po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2016 r. p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2017 r. tut. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi M. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o sygn. akt IV SA/Gl 502/16.

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono skarżącemu w dniu

23 stycznia 2017 r. Został on jednocześnie pouczony, że na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem, za pośrednictwem tut. Sądu. Skarżący wniósł zażalenie na powyższe postanowienie, bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny przekazał powyższe zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 1 lutego 2017 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 177 w zw. z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia stronie odpisu postanowienia z uzasadnieniem, do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie.

Zgodnie z wykładnią art. 177 p.p.s.a. i utrwalonym orzecznictwem sądowoadministracyjnym termin do wniesienia zażalenia zostanie zachowany jedynie, w przypadku gdy Naczelny Sąd Administracyjny prześle zażalenie do właściwego sądu wojewódzkiego przed upływem terminu do jego wniesienia. Nie można bowiem uznać za datę miarodajną dla ustalenia terminu wniesienia zażalenia daty nadania przesyłki na adres sądu, który nie jest dla tej czynności procesowej właściwy (por. postanowienie NSA z dnia: 23 lutego 2011 r., sygn. akt I OZ 118/11,

3 kwietnia 2012 r., sygn. akt II OZ 240/12; 4 listopada 2016 r., sygn. akt II GZ 1103/16, dostępne w CBOIS).

Skarżący, mimo właściwego pouczenia o terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia, błędnie wniósł zażalenie bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, stąd termin wniesienia zażalenia powinien być liczony z uwzględnieniem daty przekazania akt przez Naczelny Sąd Administracyjny właściwemu sądowi tj. Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach, jako daty wniesienia zażalenia. W takim przypadku należy uznać, że zażalenie zostało wniesione w dniu, w którym przesyłkę tę sąd niewłaściwy przekazał właściwemu sądowi.

W związku z powyższym, zażalenie skierowane bezpośrednio do NSA wywoła skutki prawne jedynie wtedy, gdy NSA przekaże je właściwemu wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu przed upływem siedmiodniowego terminu, przewidzianego w art. 194 § 2 p.p.s.a. (zob. A. Wiktorowska, komentarz do art. 177 p.p.s.a. [w:] R. Hauser, M. Wierzbowski, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2015, s. 694).

Zaskarżone postanowienie wraz z uzasadnieniem doręczono skarżącemu w dniu 23 stycznia 2017 r. (zpo k. 78). Siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia upłynął zatem z dniem 30 stycznia 2017 r. Przedmiotowe zażalenie, jako błędnie złożone, wpłynęło do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 30 stycznia 2017 r. Sąd odwoławczy przekazał je Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach w dniu 1 lutego 2017 r. Prawidłowe wniesienie zażalenia nastąpiło zatem z dniem 1 lutego 2017 r. Tym samym zostało ono wniesione z uchybieniem przewidzianego w art. 194 § 2 p.p.s.a. terminu.

W tej sytuacji zażalenie należało odrzucić, na podstawie art. 178 w zw. z art. 194 § 2 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze